مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مهاجرت

مهاجرت را می توان مهمترین عامل تغییر تعداد و ساخت جمعیت دانست. جابه جایی جمعیت تنها در دگرگونی شمار ساکنان یک منطقه نبوده بلکه موجب تغییر کیفی و ساختاری آن نیز می گردد.

همچنین کهنسالی جمعیت، افزایش مرگ و میر، افزایش بار تکفل و بار معیشت و. . مانند این تبعات به شمار می رود (زنجانی، 1378، ص 211).

نگاهی به ارقام رشد جمعیت شهر لنگرود نشان می دهد که این شهر از شهرهای مهاجرپذیر می باشد. جمعیت این شهر در فاصله دوره های 1355-1345 و 1365-1355 و 1370-1365 با رشدی به ترتیب معادل 5/3، 62/4 و 07/2 درصد، همواره در حال افزایش بوده می باشد، که بخشی از این افزایش مربوط به مهاجران وارد شده به این شهر و بخشی دیگر به جذب بعضی از روستاها در شهر لنگرود مربوط می باشد. ملاحظه مقایسه درصد رشد جمعیت شهر لنگرود با مناطق روستایی در سال های 1345، 1355، 1365 که به ترتیب معادل 4/2، 4/1 و 9/1 می باشد کاملاً تأثیر مهاجرت شهر را به نمایش می گذارد (مهندسین مشاور شمال، 1377، ص 68).

 

3-2-21-1- مبدأ مهاجرت

الگوی توزیع مهاجران بر حسب مبدأ استانی نشان می دهد که از کل مهاجران وارد شده به این شهر در دهه قبل از 1365، 9/73 درصد کل مهاجرین آنانی بوده اند که از سایر مراکز جمعیتی استان گیلان به این شهر مهاجرت نموده اند و سهم سایر استان ها از کل مهاجران این شهر 1/26 درصد می باشد.

بیشترین مهاجران وارد شده سایر استان ها، تهران با 538 نفر، آذربایجان شرقی با 171 نفر و مازندران با 125 نفر بیشترین مهاجران را وارد این شهر نموده اند. متأسفانه آمارهای مشابهی برای سال های قبل و بعد در دسترس نیست تا ضمن مقایسه آنها تغییرات احتمالی در الگوی مبدأ مهاجرت مهاجران وارد شده به این شهر را مورد تحلیل قرار دهیم. در سال 1375 نیز از مجموع 136575 نفر ساکنین این شهرستان 21738 نفر مهاجر بودند به بیانی دیگر 5/16 درصد کل جمعیت این شهرستان را مهاجرین تشکیل می داده اند (جدول شماره 3-7) (مهندسین مشاور شمال، 1377، 71).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

طبق مطالعه انجام شده در سال 1373 و مقایسه محل تولد افراد با محلی که در آن ساکن بودند بیانگر آن می باشد که حدود 64 درصد از خانوارهای نمونه را مهاجران وارد شده تشکیل داده اند. براساس نمونه گیری انجام شده در سال 1373، 3/38 درصد از کل مهاجران وارد شده به شهر لنگرود از مناطق روستایی شهرستان لنگرود به این شهر وارد شده اند در حالی که سهم مناطق روستایی سایر شهرستان های استان حدود نیمی از سهم مهاجران مناطق روستایی یعنی 1/19 درصد می باشد مهاجران وارد شده از مناطق شهری سایر شهرستان های استان 2/29 درصد می باشد. همچنین 3/13 درصد از کل مهاجران شهر لنگرود متعلق به سایر استان‎های کشور هستند. (جدول شماره 3-8) مهاجران وارد شده به شهر لنگرود از سال 1369 تا 1373 را نشان می‎دهد (مهندسین مشاور شمال، 1377، ص 75).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه