عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-4- مدل دوم

در این بخش به آزمون فرضیه دوم پژوهش به تبیین زیر پرداخته شده می باشد:

فرضیه دوم:” نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می‌کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده‌اند، کمتر می‌باشد.”

مدل دوم رگرسیون به صورت زیر می باشد:

EFGit = β0+ β1 DIVit /TAit + β2 NIit/NSit + β3 NSit /NFAit + β4 LOG-TAit + β5 LTDit /TAit + β6 NFAit /TAit + β7 Qit 8 POSTit + β9 NON-FRAUDit  +β10 POST *NON-FRAUDit + β11 FRAUDit  +β12 POST *FRAUDit + εit,

در ادامه مدل فوق برای3 متغیر نرخ ‌ رشد  تامین مالی خارجی برازش شده و پس از برازش مدل، آزمون معنی‌دار بودن ضرایب انجام می گردد و در پایان نیز پیش‌فرض‌های مدل مطالعه خواهد گردید و با بهره گیری از نتایج فرضیه آزمون می گردد:

4-3-4-1- نرخ رشد تامین مالی خارجی (EXCESS-IG)

در این حالت متغیر وابسته را EXCESS-IG در نظر می‌گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:

اختصار نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده می باشد که در آن مقدار ضریب تعیین  و تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع می باشد که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد.  هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی‌دار نشود بدین معنی می باشد که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با بهره گیری از  بدست آمده در جدول که پیش روی هر ضریب نوشته شده انجام می گردد به این شکل که اگر  کمتر از  باشد ضریب معنی‌دار گردد و اگر  بیشتر از  باشد ضریب معنی‌دار نمی‌گردد.

طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با در نظر داشتن آماره F و  به دست آمده معنی‌دار نیست که این موضوع بیانگر عدم تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته می باشد که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می گردد.

از طرف دیگر با در نظر داشتن مقدار ضریب تعیین مدل که 0.167 می باشد می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 16.7 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 2.047 می باشد که زیرا عددی نزدیک 2 می باشد پس خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید