تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

تجدید ارائه صورت های مالی:

به مقصود حفظ قابلیت مقایسه و تحلیل معنادار طریقه فعالیت ها، واحد های تجاری بایستی رویه های یکسانی را برای اندازه گیری وارائه آثار مالی معاملات و سایر رویدادها ،  درهر دوره حسابداری و از دوره ای به دوره ی دیگر بکار گیرند. علی رغم تاکید اساسی برثبات رویه ، ممکن می باشد به دلایلی مانند تغییر استانداردهای حسابداری ،تغییر رویه اجتناب ناپذیر گردد . در صورت تغییر رویه بایستی به گونه ای اقدام گردد که قابلیت مقایسه اطلاعات لطمه ای نبیند. هم چنین ممکن می باشد در تهیه صورتهای مالی اشتباهی رخ دهد که در آینده کشف گردد. نحوه ی برخورد با اشتباهات رخ داده در دوره (دوره های) قبل که در دوره جاری کشف می گردد، بر ارقام سنوات قبل (اقلام مقایسه ای) موثر می باشد و نیاز به تجدید ارائه صورت های مالی دارد.(نجف تومرایی ،1391)

هنگامی که شرکتی صورتهای مالی خود را تجدید ارائه می کند، می پذیرد که اشتباه با اهمیت یا رویه ای نادرست در صورت های مالی دوره یا دوره های گذشته خود داشته می باشد لذا، تعدیلات سنواتی به معنی عدم قابلیت اتکای کافی صورتهای مالی دوره یا دوره های گذشته می باشد. از آنجا که سودآوری آینده واحد تجاری ودرنتیجه جریان های نقدی وارزش واحد تجاری در آینده با بهره گیری از سودهای گزارش شده در دوره های گذشته ارزیابی می گردد، تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های گذشته که در نتیجه آن سودهای گزارش شده در دوره های قبل اصلاح می گردد، به شدت کارایی گزارشگری مالی را به عنوان ابزاری برای پیش بینی آینده مخدوش می کند. همچنین تجدید ارائه صورت های مالی میتواند نشان دهنده ی وجود ضعف در سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، کنترهای داخلی شرکت، کوشش مدیریت شرکت برای دستکاری سود از طریق بهره گیری از روش های حسابداری نامناسب، عدم شناسایی هزینه ها به صورت عمدی یا شناسایی درآمدهای واهی باشد. لذا تجدید ارائه صورتهای مالی و وجود تعدیلات سنواتی به معنی عدم قابلیت اتکاء کافی صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری در دوره یا دوره های گذشته بوده که حسابرس مستقل نسبت به مطلوبیت آن اظهار نظر نموده می باشد. پس، بطور کلی عکس العمل بهره گیری کنندگان صورتهای مالی نسبت به این موضوع منفی می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی می کنند، بلافاصله پس از تجدید ارائه صورتهای مالی متحمل هزینه های سنگینی می شوند.(ذکریائی،1390)

ارائه مجدد صورتهای مالی زمانی رخ میدهد که یک شرکت یا بطور داوطلبانه و یا به درخواست حسابرسان و یا قانون گذاران حسابداری، به اصلاح اطلاعات مالی عمومی که قبلا گزارش شده می باشد می پردازد. ارائه مجدد به این دلیل انجام می گیرد که قانون اوراق بهادار، شرکتها را ملزم به اصلاح هرگونه اشتباهات، اطلاعات گمراه کننده و یا اطلاعات نادرست در صورتهای مالی شان نموده می باشد.به بیانی دیگر هدف از ارائه مجدد مالی، ایجاد اطمینان از این می باشد که اطلاعات صورتهای مالی که ممکن می باشد نادرست تهیه شده باشد، پس از آن اصلاح گردیده و این اطلاعات اصلاح شده برای بهره گیری سرمایه گذاران، قانونگذاران و طلبکاران شرکتها ایجاد شده می باشد.(نیوبری و پارتاسراتی[1]،2009)

پالمرز وهمکاران ، در پژوهش خود افت قابل توجه ارزش بازار بلافاصله پس از تجدید ارائه صورتهای مالی را نشان دادند. (پالمرز وهمکاران[2]،2004)

پژوهشگران استدلال می کنند که از دست دادن ارزش را می توان به چندین عامل نسبت داد: تجدید نظر در مورد انتظارات از سودهای گذشته و مورد انتظار آینده، تجدید نظر در مورد انتظارات از چشم انداز رشد شرکت، ارزیابی مجدد از صداقت مدیریت و تجدید نظر در مورد ادراک از کیفیت گزارشگری مالی شرکت. (ذکریائی،1390)

هریبار وجنکینز عقیده دارند که شرکت ها بلافاصله پس از تجدید ارائه صورت های مالی افزایش در هزینه های سرمایه را تجربه می کنند. (هریبار و جنکینز[3]،2004)

نتایج پژوهش تامسون ولارسون(2004)، بیان نمود که انبوه تجدید ارائه های متوالی صورت های مالی موجب تردید بهره گیری کنندگان از صورت های مالی نسبت به جایگاه گزارشگری مالی و بویژه فرایند حسابرسی درحفاظت از منافع عمومی شده می باشد. (ذکریایی ،1390)

ارائه مجدد به شهرت شرکت و مدیران آن به عنوان ارائه دهندگان اطلاعات مالی قابل اعتماد، آسیب می رساندکه منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعات و ریسک اطلاعات می گردد که با واکنش منفی بازار همراه می باشد. پس از ارائه مجدد، مدیران به مقصود ترمیم اعتبار خود، قصد دارند به سرمایه گذاران اطمینان بدهند که آنها همچنان در ارتباطی عیان و صادقانه با یکدیگر هستند. از اینرو برای کاستن از این افزایش عدم تقارن و ریسک اطلاعات ، دست به افشای داوطلبانه بیشتری می زنند.( ایترگ و همکاران[4]،2012)

شرکتهایی که بیش از یکبار تجدید ارائه میشوند، به احتمال زیاد انگیزه های قویتری برای مدیریت سود یا ایجاد محیط های کسب وکار پیچیده که ذاتاً حساب معاملات در آنها دشوارتر می باشد و یا هر دو مورد دارند. پس از انتشار یک اعلامیه ارائه مجدد حسابداری، سرمایه گذاران انتظار دارند که شرکت برای حل معضلات گزارشگری مالی خود کوشش کند. عدم انجام این کار، پس از تجدید ارائه های متعدد نمایان میشود و سیگنالی را منتشر میسازد مبنی بر اینکه ریسک اطلاعاتی این شرکتها بیش از شرکتهایی می باشد که فقط یکبار تجدید ارائه شده اند.(کراوت و شولین[5]،2009)

[1] Newberry, Kaye., Parthasarathy, Kiran(2009)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Palmrose Z-V., Richardson V., Scholz S. (2004)

[3] Hribar,paul.,jenkin,nicol thorne.,(2004)

[4] Ettredge, Michael., Huang, Ying., Zhang, Weining.(2012)

[5] Kravet,T. & Shevlin,T.(2009)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید