تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-3- مدل اول

همانگونه که در فصل گذشته اظهار گردید به مقصود آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی شماره (1) ارائه شده توسط آلبرینگ و همکاران در سال 2013 به تبیین زیر بهره گیری شده می باشد:

EFGit = β0+ β1 DIVit /TAit + β2 NIit/NSit + β3 NSit /NFAit + β4 LOG-TAit + β5 LTDit /TAit + β6 NFAit /TAit + β7 Qit 8 POSTit + β9 RESTATEMENTit  +β10 POST *RESTATEMENTit + εit,

 در الگوی فوق EFG به عنوان معیاری برای رشد حاصل از تامین مالی خارجی شرکت در نظر گرفته شده می باشد. فرضیه اول پژوهش به مطالعه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد تامین مالی خارجی شرکتها پرداخته می باشد. بدین مقصود مدل بالا برای  7 متغیر ‌ گروه رشد ( ذکر گردیده در فصل سوم پژوهش) برازش شده و پس از برازش مدل، آزمون معنی‌دار بودن ضرایب انجام می گردد و در پایان نیز پیش‌فرض‌های مدل مطالعه خواهد گردید و با بهره گیری از نتایج فرضیه آزمون می گردد:

4-3-3-1– نرخ رشد فروش( SALES_GR )

در این حالت متغیر وابسته را SALES_GR در نظر می‌گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:

اختصار نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده می باشد که در آن مقدار ضریب تعیین  و  تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع می باشد که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد.  هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی‌دار نشود بدین معنی می باشد که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با بهره گیری از  بدست آمده در جدول که پیش روی هر ضریب نوشته شده انجام می گردد به این شکل که اگر  کمتر از  باشد ضریب معنی‌دار گردد و اگر  بیشتر از  باشد ضریب معنی‌دار نمی‌گردد.

  • نتیجه جدول 4-7 :
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آغاز ما جهت مطالعه اثر ارائه مجدد بر رشد کلی شرکتها بر متغیر SALES-GR تمرکز کردیم. جدول ما شامل 438 نظاره سالانه شرکتها می باشد. با در نظر داشتن جدول، مقدار منفی و کم اهمیت متغیر POST*RESTATEMENT بیانگر اثر منفی و کوچک ارائه مجدد بر رشد شرکتهای تجدید ارائه شده در دوره بعد از ارائه مجدد در مقایسه با شرکتهای گروه کنترل می باشد.

طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با در نظر داشتن آماره F و  به دست آمده معنی‌دار نیست که این موضوع بیانگر عدم تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته می باشد که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می گردد.

از طرف دیگر با در نظر داشتن مقدار ضریب تعیین مدل که 0.179 می باشد می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 17.9 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 2.045 می باشد که زیرا عددی نزدیک 2 می باشد پس خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید