عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

نیروی انسانی و اشتغال

بحث نیروی انسانی و اشتغال به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در اقتصاد از دیرباز مهمترین بحث اقتصاددانان بوده می باشد. نیروی انسانی را از دو جنبه کمی و کیفی می توان مورد مطالعه قرار داد. نرخ رشد جمعیت موجب افزایش کمی نیروی انسانی و افزایش سرمایه گذاری جهت تجهیز و آموزش نیرو، موجب ارتقا کیفی آن می‎گردد و هر دو اینها عاملی جهت رشد و توسعه و شکوفایی اقتصادی استت مشروط بر اینکه برنامه ریزی واقع بینانه و منطبق با ساختار اقتصادی، اجتماعی، منطقه یا کشور باشد. شهرستان لنگرود بیشترین تراکم را از نظر جمعیت نسبت به مساحت خود دارد و از طرف دیگر امکانات بالقوه متنبع طبیعی آنچنان بوده که توان جذب نیروی انسانی داشته و کمترین اندازه بیکاری را در سطح استان به خود اختصاص داده می باشد (مهندسین مشاور شمال، 1377، ص 88).

 

3-3-2- طریقه شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود

نحوه توزیع جمعیت شاغل در شعر طی دوره زمانی 75-1355 حکایت از افزایش سهم بخش خدمات شهری دارد. افزایش بخش خدمات (39/63 درصد) در ساختار اقتصادی شهر نشانگر آن می باشد که از سهم بخش کشاورزی به نفع بخش خدمات کاسته شده می باشد و این مسأله علاوه بر کاهش اراضی سطح زیر کشت، کاهش شاغلان بخش کشاورزی را در بر داشته می باشد. با این همه مطالعه ساختار اشتغال شهری براساس نمونه گیری های انجام شده توسط مهندسین مشاور شمال حاکی از آن می باشد که بخش خدمات با 39/63 درصد شاغلان، فعال‎ترین بخش اقتصادی شهر می باشد و فعالیت های کشاورزی و صنعت و معدن بعد از خدمات به ترتیب 12/15 و 39/20 درصد را به خود اختصاص داده اند (همان، ص 108)

در مطالعه وضعیت بخش های مختلف اقتصادی براساس نمونه گیری های انجام شده حاکی از آن می باشد که بخش خدمات با 10/66 درصد شاغلان، فعالترین بخش اقتصادی بافت قدیم می باشد و فعالیت های کشاورزی، ساختمان، صنعت (فنی)، بعد ازخدمات به ترتیب با 76/8، 5/4، 87/3 درصد را بخود اختصاص داده اند. (جداول شماره 3-10 و 3-11)

کشاورزی

شهر لنگرود علیرغم کارکرد خدماتی و تجاری، از نظر اقتصادی در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار می باشد این عملکرد اقتصادی دارای 12/15 درصد شاغلان را در سطح شهر به خود اختصاص داده می باشد. اما براساس نمونه گیری در مناطق چهارگانه شهر متفاوت می باشد. منطقه (3) شهر لنگرود[1]: حدود 3/18 شاغلان را در بخش کشاورزی داشته و عمده مزارع شهر نیز در این منطقه واقع شده می باشد (شهرداری لنگرود، 1389، ص 90).

براساس نمونه گیری از 10 درصد شاغلین بافت قدیم 76/8 درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند که از این تعداد انزلی محله با 75/12 درصد بیشترین و فشکالی محله با 37/1 درصد کمترین شاغلین در این بخش را دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شهری که اراضی و فضاهای ساخته شده محدوده انزلی محله را شامل می گردد، حدود 68 هکتار از اراضی شهری را به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه