عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود

توزیع جمعیت به تفکیک گروه های عمده سنی در شهر لنگرود در سال 1355، در گروه سنی 14-0 ساله 3/41 درصد و در گروه سنی 64-15 سال 7/55 درصد و در گروه سنی بالاتر از 65 سال 3 درصد بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این جمعیت در سال 1365 در گروه های سه گانه فوق الذکر به ترتیب 3/40، 2/56، 5/3 درصد می باشد.

توزیع سنی جمعیت شهر لنگرود در سال 1375 براساس گروه های سنی 14-0 ساله 8/34 درصد، گروه سنی 64-15 ساله 8/60 درصد و بالاتر از 65 سال 4/4 درصد می باشد (جدول شماره 3-4).

همچنین براساس نمونه گیری از 10 درصد جامعه آماری توزیع سنی جمعیت بافت قدیم شهر لنگرود در سال 1386 براساس گروه های سنی 14-0 ساله 59/10 درصد، گروه های سنی 64-15 ساله 42/74 درصد و بالاتر از 65 سال 97/14 درصد برآورد شده می باشد (جدول شماره 3-5). (سالنامه آماری استان گیلان، 1355، 1365، 1375).

متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود

بعد خانوار در شهر لنگرود در سال 1345 برابر با 8/4، در سال 1355 برابر با 4/4، در سال های 1365 برابر با 6/4 و در سال 1375 برابر با 15/4 بوده می باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد طی سال های 1355- 1345 از بعد خانوار کاسته و در سال 1365 افزایش ناچیزی در بعد خانوار صورت پذیرفته می باشد و این شاخص در سال 1375 مجدداً کاهش یافته می باشد. تعداد خانوار طی چهار دهه 1345، 1355، 1365، 137 و 1385 به ترتیب 4289، 6683، 9999، 13573 و 18886 خانوار بوده می باشد. افزایش مطلق خانوارها در شهر لنگرود در سال 1345 تا 1375 برابر با 9284 خانوار بوده می باشد که بخشی از آن مربوط به کاهش بعد خانوار و بخشی دیگر مربوط به افزایش جمعیت طی سالین گذشته می باشد. همچنین افزایش مطلق خانوارها در سال 1375 تا 1385 برابر 5313 خانوار می باشد. درسال 1390تعداد خانواردرشهر لنگرود 23864 خانوار بوده و بعد خانوار نیز12/3 می باشد(سالنامه آماری استان گیلان، 45، 55، 65، 75، 85، 1390).

همچنین براساس برآورد آمار موجوددرفرمانداری شهر لنگرود تعداد خانواردر محلات فشکالی محله، راه پشته، دباغ محله، انزلی محله به ترتیب 504، 567، 156، 591 خانوار می باشد. جدول شماره 3-6 تعداد بعد خانوار در شهر لنگرود درطی سال های 1390-1345 را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه