تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

واژه پژوهش درلغت به معنای مطالعه، وارسی واقعیت، به حقیقت امری رسیدگی کردن و بازجویی کردن می باشد. جان دیویی درکتاب “منطق نظریه پژوهش” پژوهش را چنین تعریف می ‌کند:

“پژوهش عبارت می باشد از تغییر کنترل و هدایت شده یک جایگاه غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین وثابت می باشد و در وضعی قرار دارد که عناصر جایگاه  اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند.” پژوهش مجموعه ی فعالیتهای منظمی می باشد که هدف آن کشف حقیقت یارسیدن از علم اندک به علم بیشتر می باشد. پژوهش به عنوان یک فرآیند پژوهشی در درست ترین شکل خود واجد دو شرط می باشد:

1-کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می گردد.

2-نمونه گیری صحیح: شرطی که یافته های پژوهش راقابل بسط وتعمیم می سازد.(دلاور،1383)

پژوهش اطلاق عام دارد و می توان آن را برای هرنوع فعالیت جستجوگرانه وکاوشگرانه ای که افراد برای پاسخگویی به مساله ای یاکشف مجهولی انجام می دهند به کاربرد. اما اصطلاح پژوهش علمی اطلاقی خاص دارد و عبارت می باشد از کوشش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به گونه نظام یافته با هدف کشف مجهول به مقصود گسترش قلمرو معرفتی نوع  بشر انجام شده وشناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد.

از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی درذهن محقق شروع می گردد هدف اصلی پژوهش علمی را بایستی معلوم کردن آن مجهول و یا به تعبیری حل مساله و پاسخ یافتن برای آن دانست .(حافظ نیا،1386)

برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی براساس روش شناسی علمی هست که رعایت آن ضروری می باشد. دراین فصل جزئیات روش اجرای پژوهش شامل نوع پژوهش، سوالات وفرضیه های پژوهش، الگوهای پژوهش، قلمرومکانی وزمانی پژوهش ،جامعه آماری ، نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز، متغیرهای پژوهش ونحوه ی اندازه گیری آنها و سایر موضوعات مربوط اظهار می گردد.

روش پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به 2 دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این پژوهش کوشش میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در 2 گروه زیر مورد مطالعه قرار گیرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1. ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری

2. ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی

که مقصود از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذکور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی را هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی ، بدهی های تأمین اجتماعی و جرایم در نظر گرفته شده می باشد.

مدل و متغیرهای مورد بهره گیری در این پژوهش، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط  ( Albring ,Huang &Pereira) در سال 2013 می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید