تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4-7) اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت

در ارتباط با اثر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت خصوصاً از منظر جنبه های مربوط به ترکیب هیات مدیره، نظرات متنوع و گاهاً ضد و نقیضی هست. این تاثیرات از منظر اندازه، تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، چندعضویتی بودن اعضاء و ترکیب جنسیتی ترکیب هیات مدیره قابل بحث و مطالعه می باشد. در ادامه هر یک از این تاثیرات بصورت مستقل مورد مطالعه قرار می گیرد.

2-3-4-7-1)اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت

محققانی مختلفی همچون گوئست[1] (2009) در فضای خارجی و محققانی همچون رسائیان (1389) درفضای داخلی عقیده دارند اندازه هیات مدیره با عملکرد شرکت ارتباط منفی دارد؛ در حالیکه محققانی همچون دالتون و دیگران[2] (1999) این ارتباط را مثبت می دانند. تحقیقات نیکبخت و دیگران (1389) درفضای داخلی نشان می دهد که ارتباط ای میان اندازه هیات مدیره و عملکرد هیات مدیره وجود ندارد. از سوی دیگر دی و چائوهان[3] (2009) در یکی از جامع ترین تحقیقات، اثرات یاد شده را در ارتباط با شرکتهای خصوصی (بدون سرمایه گذاری مشترک)، خصوصی (با سرمایه گذاری مشترک)، دولتی و شعبه های شرکتهای خارجی در کشور هند مورد مطالعه قرار داده اند. بر اساس این پژوهش اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای خصوصی (با و بدون سرمایه گذاری مشترک) و شعب شرکتهای خارجی موثر بوده می باشد و در مورد شرکتهای دولتی به تایید نرسیده می باشد.

2-3-4-7-2)اثر استقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت

همبریک و جکسون[4] (2000) عقیده دارند هر چه تعداد اعضای مستقل هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره بیشتر باشد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ نتیجه ای که محققانی همچون دونالدسون و دیویس[5] (1991) خلاف آن را به تایید رسانده اند.

2-3-4-7-3) اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت

در ارتباط با اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره تحقیقات پیترا و دیگران[6] (2008) نشان می دهد که این مسئله تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته می باشد؛ در حالیکه در نتیجه تحقیقات فیچ و شیوداسانی[7] (2006) چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره از ارزش سهام داران کاسته می باشد.

2-3-4-7-4)اثر ترکیب جنسیتی اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت

الستاد و لدگارد[8] (2010) عقیده دارند حضور زنان در ترکیب هیات مدیره می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی داشته باشد. آنان عقیده دارند که زنان به دلیل نوع ادراک خود قابلیت آن را دارند که ایده های خلاقانه ای ارائه کنند و از طرفی زنان به گونه کلی در حین و بیرون جلسات تعهد بیشتری به هیات مدیره از خود نشان می دهند.

[1] Guest, P.M

[2] Dalton, D.R., Daily, C.M., Johnson, J.L. & Ellstrand, A.E

[3] Dey, D.K. & Chauhan, Y.K

[4] Hambrick, D.C. & Jackson, E.M

[5] Donaldson, L. & Davis, J.H

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Pietra, R.D., Grambovas, C.A., Raonic, I. & Riccaboni, A

[7] Fich, E.M. & Shivdasani

[8] Elstad. B & Ladegard. G

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری