عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

سازماندهی دانش

: این مرحله، به ذخیره، ثبت، ضبط و نگهداری دانش در شکل و یا چارچوبی تصریح دارد که پیوستگی اجزای آن را حفظ نماید و قابلیت بازیابی و بهره گیری توسط کارکنان سازمان داشته باشد. در حقیقت، سازماندهی دانش، پیش زمینه لازم برای انتقال و تبادل آن می باشد. به بیانی دیگر، ذخیره و ثبت دانش در قالب اینترانت، پوشه ها و کلاسورها پیش قابلیت لازم را برای انتقال و تبادل آن فراهم می آورد(رادینگ،2003،189-179 )

تبادل دانش : تبادل دانش عبارت می باشد از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش به گونه مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دوسویه. در حقیقت 90 درصد از موفقیت مدیریت دانش، به تبادل صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از یک فرد به فردی دیگر، از لازمه های اساسی یک چرخه مدیرت دانش اثربخش می باشد. انتقال و ردو بدل شدن دانش بین اعضای سازمان، مستلزم استقرار فرهنگ” تسهیم دانش قدرت می باشد ” به جای فرهنگ” دانش قدرت می باشد ” می باشد (رادینگ،2003،189-179 )

بکاربستن دانش: تصریح به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن مورد بهره گیری قرار گیرد، بدون جهت گیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده می باشد. این حلقه تصریح دارد به آمیختن دانش با اقدام، یعنی به کار بستن دانش و انعکاس آن در خدمات و کالاهای یک سازمان (کاومن،2004،ص150)

 

1-10 قلمرو پژوهش

 • قلمرو مکانی: این پژوهش شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد .
 • قلمرو زمانی: تحقیقات مقدماتی در نیمه اول سال 90 آغاز گردید و پس از تصویب موضوع و انجام تحقیقات تکمیلی در پایان شهریور سال 91 آماده دفاع گردید .
 • قلمرو موضوعی : امروزه اطلاعات و دانش و تجربه برای سازمان ها یک منبع مهم و اساسی می باشد. این پژوهش به دنبال آن می باشد تا بستری فراهم سازد تا دارایی فکری و دانش موجود در شرکت توانیر مدیریت گردد و اشخاص نسبت به یادگیری، اشتراک گذاری و خلق ایده ای جدید با کمک مدیران ارشد و میانی اهتمام ورزند. پس موضوع این پژوهش تحلیل چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد. و مهمترین عناوین موضوعی عبارتند از : مدیریت دانش ، چرخه مدیریت دانش ، رویکرد فازی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

 • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
 • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

 • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
 • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
 • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
 • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد