عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه

دانش یک منبع کلیدی در هر سازمانی می باشد .بشر هرچه بیشتر بداند، بهتر می تواند اقدام کند . دیگر دورانی که در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، به عنوان سرمایه شناخته می شدند، به سرآمده می باشد. در دنیای امروز، دانش نه تنها به عنوان یک سرمایه به شمار می رود، بلکه به عنوان مهم ترین سرمایه نیز برای سازمان ها تلقی می گردد. لذا در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهم ترین سرمایه محسوب    می گردد، سازمان ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند. حفظ و نگهداری کارکنان سازمان ها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان تأثیر تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی مانند پول، مدیریت دانش نیز بایستی بخشی از سیاست های استاندارد سازمان باشد. (انتظاری،85 )

دورنمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب تصریح دارد که مدیریت دانش یک خواسته قدیمی بوده می باشد. دانایی شامل دانستن و علت های دانستن بوسیله فلاسفه غربی به صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه شرقی یک مشارکت هم اندازه در تدوین دانایی داشتند، اگرچه بیشتر تاکید آنها بر دریافت هدایت های روحانی و زندگی مذهبی بود و بسیاری از این کوشش ها به سمت بدست آوردن دریافت های مجرد و فرضی از آن چیز که که دانایی مورد بحث قرار می دهد مربوط می گشت(انتظاری،85) .

حتی بعضی دیگر از این هم فراتر رفته اند و عقیده دارند که کوشش ها و نیروهای بشر های اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا، نمونه های عملی از جستجوی دانایی و هدایت آن دانایی به سود خود می باشد. اما اینجاست که تأثیر اصلی بشر در سطح مدیریت دانایی مطرح  می گردد، زیرا که این واقعیت عیان شده می باشد که دست یابی به سطحی از رفتار اثربخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری می باشد و این مستلزم این می باشد که همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند. مدیران برای این کار بایستی بین شناخت، انگیزش، رضایت فردی، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و همانگی ایجاد کنند. امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد  نمی شوند، بلکه جنبه مهم مدیریت دانایی، رفتار اثربخش افراد می باشد(صیف و کرمی،1383،ص20)

مدیریت دانش، مربوط به بهره گیری نظام مند و راهوار از دانش در سازمان و بکارگیری آن در فعالیت ها،به مقصود تحقق اهداف و رسالت سازمان می باشد. هدف مدیریت دانش، جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی تصمیمات بر اساس دانش سازمان می باشد (2002:1،Milton) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد