عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکت به سوی مدلهای بخش خصوصی از جانب بخش دولتی

با در نظر داشتن مجموع  تفاوتهای ذکر گردیده می توان گفت که مدیریت موسسات دولتی با مدیریت موسسات خصوصی تفاوت دارد. درحالی که  تنوع  گسترده ای ازخدمات خصوصی هست، اما هد ف همواره یکسان  می باشد، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آنرا بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاددرآمد نیست ودر بسیاری موارد بهره گیری کنندگان مجبورندهمکاری کنندوانتخاب دیگری ندارند. به این معنا، هر کدام از روابط میان سازمان  واستفاده کنندگان آن بایستی در فعالیت کارکنان بازتاب یابد (هیوز، 1381،ص 355-354).   

به علت این تفاوتها بایستی مدیران بخش دولتی تغییراتی فراوا ن،درمدل سنتی اداره امور دولتی ایجاد کنند،چرا  که امروزه مدل سنتی دیگر جوابگو نیست و کارایی مناسب خود را ا ز دست داده می باشد، به طوریکه به کار گیری آن موجب افزایش روز افزون  هزینه ها، نارضا یتی ا رباب رجوع، سر درگمی در انجام کارها، افزایش ضایعات کاری، ریخت وپاشها و شده می باشد. به همین خاطر امروزه مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید روشی می باشد که درجستجوی به کار گیری روش ها، فنون و ابزارهای مدیریتی در بخش دولتی می باشد. به طوریکه سازمان های دولتی نیز، مانند بخش غیر دولتی با کارایی و بهره وری مناسب به ارباب رجوع ها ارائه خدمت نمایند (گیوریان، 1379،ص 14).

آن چیز که که مهم می باشد این می باشد که مدیران بخش دولتی واقعیت اطراف خود را دیده و کم کم به بهره گیری از اصول حاکم بر مدیریت بخش خصوصی  رغبت نشان می دهند و ازاصول مدیریت سنتی حاکم بر بخش دولتی فاصله می گیرند.  یکی ازروشهای مورد بهره گیری در بخش خصوصی روش مدیریت کیفیت می باشد که سازمان های دولتی جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع آن را بعنوان  الگوی مناسب یافته اند.به همین دلیل اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت  مانند ISO 9000/2000 در دستور کار سازمان های دولتی از جانب سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور قرار گرفته می باشد  که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهد گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد