عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

7 مدل تحلیلی پژوهش

مفاهیم برای قابل بهره گیری بودن ،بایستی شاخص های تجربی داشته باشند. مفاهیم فقط ابزارهایی هستند که برای فهم سریع مسایل به کار می آیند. آن ها چکیده هایی انتزاعی از یک مجموعه ی کلی از رفتارها، توجه ها و ویژگی هایی هستند که چیزی مشترک دارند. مفهوم سازی ،کاری بیشتر از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم می باشد. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی می باشد. لذا در مفهوم سازی به همه جنبه های واقعیت مورد نظر توجه نشده، بلکه فقط آن جنبه هایی که از نظر محقق اصلی، برگرفته می گردد .ساختن یک مفهوم در گام اول عبارت می باشد از تعیین ابعادی که آن را تشکیل می دهد و امر واقعی را منعکس می سازد.گام بعدی در ساختن مفهوم، تعریف شاخص هایی می باشد که به کمک آن بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گیری نمود. در بیشتر موارد در علوم اجتماعی، مفاهیم و ابعادشان با نشانه هایی که مستقیماً قابل نظاره باشند، تعریف نمی شوند، اما بایستی دانست که درکار پژوهش مفهوم سازی، لفاظی محض نیست. هدف این می باشد که ما را به شناختن امور واقعی هدایت کند. تأثیر شاخص ها همین می باشد(کیوی،1382،ص45 ). جدول 1 مدل تحلیلی پژوهش را نشان می دهد .

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد