عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه تکریم ارباب رجوع در دیوان سالاری ایران

سوال این می باشد :چگونه میتوان شئونات انسانی ارباب رجوع را در سازمان های بخش دولتی رعایت نمود؟ پاسخ این سوال در گرو ایجاد سازمانی می باشد که در آن ایدئولوژی مدیریتی، فرهنگ سازمانی، فرایندهای کاری، فناوری کاری، وساختارهای سازمانی متفاوت از ویژگی های سازمان سنتی باشد.یعنی، به ارباب رجوع به چشم مهمانی نگریسته گردد که بایستی در خدمت او بود تا با رضایت کامل اداره را ترک کند. این مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه تغییر بنیادی در ابعادمختلف سازمان حادث گردد، اقدامات اصلاحی جزئی ومحدود کارساز نخواهد بود.به سخن دیگر، هرچند طرح تکریم ارباب رجوع از منطق قوی در دنیای رقابتی امروز برخوردار می باشد،اما سازوکار های پیش بینی شده برای پیاده سازی این حکم وصله وپینه در ساختمان کهنه وفرسوده را دارد.طبیعی می باشد که چنین اقدامات اصلاحی سازگاری لازم با ساختار اداری کشور ندارد ونمی تواند  به انتظارات مردم پاسخ بگوید ورضایت آنها را تامین کند.چاره کار درباز سازی ونوسازی سازمان دولت در تمامی ابعاد آن می باشد.اصطلاح درست« معماری سازمان دولت» می باشد که تغییر متناسب وسازگار تمامی سازه های نظام اداری را مورد لحاظ قرار می دهد.(رهنورد،1384،ص112)

 

2-29 نظم ،آراستگی فردی ومحیط کار

اگرچه مقوله نظم وآراستگی ظاهری خصوصا دربخش دولتی بتنهایی نمی تواند موجبات رضایتمندی ارباب رجوع را فراهم نماید لیکن درتکمیل رضایت بی تاثیر نخواهد بود ،اگرمکانی ازآراستگی خاص  مخصوص به خود برخوراربوده و همه چیز تحت نظم انجام پذیردوظاهرمحیط آراسته ،زیبا وازنظرروانی روح انگیز ودل نواز باشد می تواند کیفیت ارائه خدمات را دو چندان نموده وتاثیر شاخصهای  دیگر رضایت راتقویت نماید.ازمواردی که می تواند تاثیر گذار باشداعم از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد