عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش :

فرضیه های این پژوهش به تبیین زیر می باشند:

1- بین  اندازه رضایت ارباب رجوع  از سهولت انجام کار در شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تفاوت معنی داری هست.

2- بین  اندازه رضایت ارباب رجوع  از سرعت انجام کار در شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تفاوت معنی داری هست.

3- بین  اندازه رضایت ارباب رجوع  از کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تفاوت معنی داری هست.

4- بین  اندازه رضایت ارباب رجوع  ازتکریم ارباب رجوع  در شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تفاوت معنی داری هست.

5- بین  اندازه رضایت ارباب رجوع  ازرعایت نظم،آراستگی فردی ومحیط کار در شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تفاوت معنی داری هست.

1-7متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته:  دراین پژوهش رضایت مراجعان بعنوان متغیروابسته می باشد

متغیرمستقل: دراین پژوهش متغیر مستقل نحوه عملکرد شعب و کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  ازبعد سهولت ،سرعت ،کیفیت پاسخگویی ،تکریم ارباب رجوع ونظم وآراستگی فردی ومحیط کار می باشد.

1-8 قلمرو پژوهش :

باتوجه به اینکه روشن بودن محدوده پژوهش به دقت وارزش علمی پژوهش خواهد افزود لذامحدوده پژوهش بشرح زیر خواهد بود.

قلمروموضوعی:

قلمروموضوعی پژوهش حاضر علم مدیریت،رفتارسازمانی،نظریه های انگیزش ورضایت مشتریان می باشد0

قلمرو مکانی :

این پژوهش درتمام کارگزاریهای استان گیلان وشعب مربوط به آنهاانجام گرفته می باشد(تعدادچهارشعبه درسطح استان دارای کارگزاری می باشند).جامعه آماری پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به کارگزاریها وشعب تامین اجتماعی ونمونه آماری مراجعانی که شانس دریافت وتکمیل  پرسشنامه رادارند

 قلمرو زمانی:دراین پژوهش قلمرو زمانی بهاروتابستان1391می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد