عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای بخش دولتی وتفاوت ارائه خدمات درآن با بخش خصوصی

    در بخش دولتی، ارائه خدمات، در چهار چوب قوانین ومقررات دولتی مطرح می باشد. همان گونه که می دانیم ارائه خدمات، با تولید کالا یا محصول، تفاوتهای عمده ای دارد. بنا به نظر کارل البرشت و ران زمک خدمت خارج از نفوذ مدیریت در لحظه ارائه به مشتری تولید می گردد.خدمت پس از ارائه قابل بازرسی و فراخوانی نیست. درک مشتری از کیفیت همان قدر که تحت تاثیر نتیجه طریقه کار می باشد، تحت تاثیر  رفتار ارائه دهنده خدمت هم هست. پس در جهت هرگونه کوشش برای بهبودباید هر دو جنبه مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، در بخش دولتی رقابت وجود ندارد بنا براین به غیر از برای سیاست گذاران و مدیران عالی کشورکه رضایت مردم را مورد توجه قرارمی دهند، در مورد دیگران به طورطبیعی تمایلی به افزایش ارتقای خدمات وجود ندارد. در بخش دولتی، تعویض وتغییرمدیریت هابیش از بخش خصوصی می باشد وبا در نظر داشتن این وضع، در طریقه اجرای بهبود کیفیت ممکن می باشد اختلال به وجود آید. در بخش دولتی، فقط اجرای فرایند ها مهم نیست، بلکه نتیجه مطلوب با در نظر داشتن اعتبارات مالی سالانه نیزمهم می باشد نیازها وانتظارات مشتریان بخش دولتی ممکن می باشد،در تعارض با یکدیگر باشد. حتی ممکن می باشد نیازها و انتظارات فرد با مصالح اجتماعی و سیاسی نیز سازگاری نداشته باشد (رجب بیگی،1377،ص 79). خدمات در بخش دولتی درواقع درچهارچوب  قوانین ومقررا ت ودر حد وظا یف مشخص درساختاری دیوان سالارانه ارائه می گردد و معمولا” فعالیتهای بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفا” با تاکید بر فرایندها صورت می پذیرد. در بهترین حا لت، فعالیتها در چهارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می گردد وکارکنان بخش دولتی خود راملزم به جلب رضایتمندی هر چه بیشترمردم وپاسخگوئی درقبال آنها نمی دانند. یعنی نیازچندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند. می توان موارد زیررا در مورد تفاوت های  ارئه خدمات دربخش دولتی با ارائه خدمات دربخش خصوصی برشمرد(ریاحی والوانی،1382، ص43-41).

  • خدمت در بخش دولتی، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می گردد.
  • خدمت در بخش دولتی، معمولا” پس از ارائه، قابل بازرسی و فراخوانی نیست.
  • در بخش دولتی، درک مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت می باشد.
  • در بخش دولتی، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می گردد.

               

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  5. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  6. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد