تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل

هر چه تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر کم بوده و مشکلاتی در بهره گیری از رگرسیون ایجاد می گردد. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می گردد واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد. حداقل اندازه تولرانس برای متغیرهای مدل در منابع آماری 1/0یا 2/0در نظر گرفته شده می باشد. همچنین تجربیات عملی حاکی از این می باشد که اگر VIF بزرگتر از عدد 5 باشد، مبین وجود یک هشدار احتمالی می باشد و درصورتی که بزرگتر از 10 باشد، یک هشدار جدی را یادآور می گردد و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه به علت هم‌خطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شده‌اند. با در نظر داشتن جدول 4-8، اندازه تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل  بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 می باشد (از 5 خیلی کمتر می باشد)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تایید می گردد.

پس از مطالعه فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی پژوهش و به تبع آن فرضیه های پژوهش مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرد.

4-6) آزمون فرضیات پژوهش

همانطور که در فصل 3 تشریح گردید، در این پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی به این تبیین بهره گیری شده می باشد:

 RESTATE it0+ β1 COC it2 OUTSIDER it + β3 CEOCHAIR it4GROWTHit  + β5 LEVERAGE it + β6 ROA it + ε it

 پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق برای شرکت های تولیدی در جدول4 -9 ارائه شده می باشد. مقدار آماره F (276/11) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان گونه که در قسمت پایین جدول  4-9 مشخص شده می باشد، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 2/64 درصد و 7/61 درصد. پس، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود 7/61 درصد از تغییرات اندازه تجدید ارائه صورتهای مالی  شرکت‌های مورد مطالعه توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین
می شوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده اندازه تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر اندازه تجدید ارائه صورتهای مالی  شرکت‌های مورد مطالعه می باشد.

نحوه داوری : در صورتی که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزار کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده (در این پژوهش معادل 5%) باشد، معنی‌داری متغیر مورد نظر تایید شده و فرضیه مرتبط با آن تایید می گردد. همچنین با در نظر داشتن مقدار آماره t، نیز اگر این آماره از مقدار معادل آن در جدول t استیودنت با همان سطح اطمینان (5%) بیشتر باشد، فرضیه مرتبط با آن تایید می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری