عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی:

پس از احراز وجود تغییر در رویه حسابداری یا اشتباه در صورتهای مالی دوره های مالی قبل، اندازه اثر تعدیلات مربوطه را بایستی نسبت به کیفیت آستانه ای اهمیت سنجید و درصورت کم بودن از تجدید ارائه صورتهای مالی صرف نظر گردد. درچنین حالتی تعدیلات مربوطه در سود یازیان خالص سال (دوره جاری) اعمال خواهد گردید.

مطابق استاندارد حسابداری شماره 6 ایران اصلاح اشتباهات حسابداری در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری مقصود می گردد. اهمیت یک کیفیت آستانه ای می باشد . اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد، یک نقطه ی انقطاع می باشد و بایستی قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیازی به مطالعه بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت می باشد که بتواند بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می گردد، تاثیر گذارد. اهمیت پدیده ای می باشد که هیات استانداردهای حسابداری مالی آن را به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف می کند. در بعضی از موارد بسیار شبیه” اثر گذار بودن” اطلاعات می باشد . مقصود از ” اثر گذار بودن” اطلاعات این می باشد که اطلاعاتی را بایستی افشا نمود که بتواند در پیش بینی انواع اطلاعات مورد نیاز، در فرایندهای تصمیم گیری، مفید واقع گردد و یا بتواند به صورت مستقیم، در جهت تصمیم گیری کمک کند.(کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ایران،1391)

بطور اخص، دو دیدگاه در خصوص نحوه تعیین سطح اهمیت در فرایند تجدید ارائه صورتهای مالی هست:

  1. دیدگاه ترازنامه ای
  2. دیگاه سود وزیانی

فرض می کنیم در هنگام تهیه صورتهای مالی شرکت ، با اشتباه در محاسبه هزینه به مبلغ 100 ریال که طی 5 سال گذشته در نظر گرفته نشده می باشد، برخورد می گردد( هرسال 20ریال). این اشتباه با در نظر داشتن هریک از دیدگاه های فوق می تواند با اهمیت یا فاقد اهمیت باشد. در دیدگاه سود وزیانی ، انحراف 20 ریالی مبلغی ناچیز می باشد؛ در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز نمی گردد. در دیدگاه ترازنامه ای ، انحراف 100ریالی مهم تلقی شده و تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز می گردد. دیدگاه عمومی در خصوص دیدگاه مقبول در مورد تجدید ارائه صورتهای مالی آن می باشد که در صورتیکه تعدیلاتی از هریک از دو دیدگاه مستلزم تجدید ارائه گردد، این اقدام بایستی انجام گردد.(ذکریایی ،1390)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید