عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4-1) عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نگاهی کلی به تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه بیانگر آن می باشد که عمده عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره را می توان به پنج دسته عوامل شرکتی، فرهنگی، بازاری، حاکمیتی و قانونی تقسیم بندی نمود. در ادامه اثر این عوامل و مولفه های سازنده آن بر جنبه های مختلف ترکیب هیات مدیره مورد مطالعه قرار می گیرد(بیک بشرویه،1390).

1-عوامل شرکتی

در بخش عوامل شرکتی مولفه هایی همچون اندازه شرکت، نحوه پخش شدن مالکیت سهام و نوع سرمایه گذاری در شرکت می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن موثر باشد. در ارتباط با اثر اندازه شرکت پژوهش برجسته کیل و نیکلسون[1] (2003) نشان می دهد با افزایش در اندازه شرکت، اندازه ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، عضویت چندگانه بیشتر رواج پیدا می کند و اعضای مستقل هیات مدیره بیشتر می شوند. چیزما و کیم[2] (2010) نیز عقیده دارند با افزایش اندازه شرکت، بر تعداد اعضای مستقل
هیات مدیره افزوده می گردد. این در حالیست که نینگ و دیگران[3] (2008) عامل اندازه شرکت را موثرترین عامل در اندازه هیات مدیره می داند. از سوی دیگر شو و لین[4] (2007) و چیزما و کیم[5] (2010) عقیده دارند ساختار سرمایه گذاری بر ترکیب هیات مدیره موثر می باشد؛ به گونه ای که در شرکتهایی که سرمایه گذاری مشترک داشته اند تعداد اعضای مستقل بیشتری به ترکیب هیات مدیره وارد شده اند. تحقیقات نشان
می دهد که با قرار گرفتن مالکیت در دست گروه معدودی از افراد همچون مدیران شرکت، سهام داران، موسسان و سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره کاهش خواهد پیدا نمود. کنگ و دیگران[6] (2007) نیز در بعد اثرگذاری اندازه تمرکز در مالکیت سهام عقیده دارند در شرکتهایی که مالکیت سهام متمرکز می باشد، ترکیب
هیات مدیره دارای تعداد اعضای زن کمتر و اندازه کمتری از اعضای مستقل خواهد بود. نینگ و دیگران[7] (2008) نیز عقیده دارند مالکیت درونی (مالکیت توسط اعضای شرکت) بر اندازه هیات مدیره تاثیر منفی
می گذارد. از سوی دیگر ویدبی[8](1997) معتقد می باشد با قرار گرفتن تمرکز مالکیت در دست سرمایه گذاران نهادی، بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره افزوده می گردد.

2-عوامل فرهنگی

در بخش عوامل فرهنگی مولفه هایی همچون پرهیز از عدم اطمینان، مردگرایی، فردگرایی و فاصله قدرت می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن موثر باشد. لی و هریسون[9] (2008) با تصریح به اثر ابعاد فرهنگی هافستد[10] بر ترکیب هیات مدیره عقیده دارند ارتباط مثبتی میان عوامل پرهیز از عدم اطمینان،
فرد گرایی و فاصله قدرت در محیط فرهنگی شرکت و تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و ارتباط منفی میان عامل مردگرایی و تعداد اعضای مستقل تیم هیات مدیره هست. از سوی دیگر این محققین عقیده دارند با افزایش فاصله قدرت و اندازه فردگرایی اندازه هیات مدیره کوچک می گردد؛ در حالیکه با افزایش مردگرایی و پرهیز از عدم اطمینان اندازه هیات مدیره بزرگ تر می گردد.

 3-عوامل بازاری

در بخش عوامل بازاری مولفه هایی همچون صنعت مورد فعالیت، شدت رقابت در بازار و پیچیدگی محیط می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن موثر باشد. در بعد اثر صنعت مورد فعالیت بر ترکیب هیات مدیره هایلند و مارسلینو[11] (2002) و کنگ و دیگران[12] (2007) عقیده دارند که صنعت مورد فعالیت شرکت می تواند بر ترکیب هیات مدیره موثر باشد با این تفاوت که هایلند و مارسلینو[13] (2002) عقیده دارند صنعت بر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره اثر می گذارد و کنگ و دیگران2 (2007) این اثر را بیشتر بر تنوع سنی و استقلال اعضای هیات مدیره می دانند. در بعد پیچیدگی های محیطی، مارکاریان و پاربونتی[14] (2007) عقیده دارند بسته به پیچیدگی بیرونی و درونی شرکت، ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییر و تحول می گردد؛ به گونه ای که اگر پیچیدگی بیرونی محیط شرکت زیاد باشد، احتمال حضور نمایندگان گروه های ذینفع خارجی بصورت یک عضو مستقل در ترکیب هیات مدیره بالاتر می رود و اگر پیچیدگی درونی شرکت بالا باشد، اعضای اجرایی و متخصصان فنی صندلی های بیشتری از ترکیب هیات مدیره را اشغال می کنند. در ارتباط با مبحث رقابت در بازار نیز چنگ و دیگران[15] (2008) عقیده دارند افزایش رقابت موجب تغییر در ترکیب هیات مدیره می گردد و نیاز شرکت به حضور اعضایی مستقل بیشتر احساس می گردد. هرمالین و ویزبچ[16] (2003) نیز عقیده دارند که در شرایط بد اقتصادی که اندازه رقابت بازار برای بقا به حد نهایت خود
می رسد، اندازه هیات مدیره کوچک می گردد.

[1] Kiel, G.C. & Nicholson, G.J

[2] Chizema, A. & Kim, J

[3] Ning, Y., Davidson, W.N. & Zhong, K

[4] Sheu, D.F. &Lin, H.S

[5] Chizema, A. & Kim, J

[6] Kang, H., Cheng, M. & Gray, S.J

[7] Ning, Y., Davidson, W.N. & Zhong, K

[8] Vidbe, A. R

[9] Li, J. & Harrison, J.R

[10] Hofstede,G

[11] Hyland, K.K. & Marcellino, P.A

[12] Kang, H., Cheng, M. & Gray, S.J

[13] Hyland, K.K. & Marcellino, P.A

[14] Markarian, G. & Parbonetti, A

[15] Cheng, S., Evans, J.H. & Nagarajan, N.J

[16] Hermalin, B.E. & Weisbach, M

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری