عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعداد و توزیع و رشدجمعیت در شهر لنگرود 

جمعیت شهر لنگرود در سال 1345 برابر با 20668 نفر بوده می باشد، این جمعیت در سال 1355 با افزایش مطلق 8544 نفر و با رشدی معادل 5/3 درصد به 29212 نفر افزایش پیدا نمود. جمعیت این شهر در سال 1365 بالغ بر 45910 نفر بود. به بیانی دیگر طی دهه 1365-1355 جمعیت شهر لنگرود با رشدی معادل 6/4 درصد و با افزایش مطلق 16698 نفر افزایش یافته بود. جمعیت شهر لنگرود در سال 1375 با احتساب جمعیت کیاکلایه، درویشانبر و جدانوکر به 60313 نفر افزایش می یابد.

جمعیت شهر لنگرود طی سال های 1375- 1345 با رشدی معادل 4/3 درصد و افزایش مطلق 35704 نفر افزایش یافته می باشد و درسال 1385 وبراساس آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعیت این شهربه تعداد 65614 نفر رسیده می باشد. براساس آمار آخرین سرشماری نفوس و مسکن درسال 1390 این شهر دارای 74477 نفر جمعیت می باشد (جدول شماره 3-1) (سالنامه آماری استان گیلان، 1345، 1355، 1365، 1375، 1385، مرکز آمار ایران).

ساختار جنسی و سنی جمعیت

3-2-19-1- ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود

از مجموع جمعیت شهر لنگرود در سال 1375، 4/50 درصد از زنان و 6/49 درصد را مردان تشکیل داده‎اند. نسبت جنسی در این شهر در سال 1375 برابر 98 می باشد. به بیانی دیگر پیش روی هر 100 زن در شهر لنگرود 98 مرد وجود داشته می باشد. نسبت جنسی جمعیت شهر لنگرود در سال 1345، 105، در سال 1355، 8/104 و در سال 1365، 7/102 نفر بوده می باشد (جداول شماره 3-2 و 3-3).

مطالعه نسبت جنسی کل کشور در سال های 1355، 1365 و 1375 نشان می دهد نسبت جنسی به نفع مردان می باشد. به طوری که در سال های مزبور پیش روی هر 100 نفر زن حدود 106، 105 و 103 مرد وجود داشته می باشد در مناطق شهری کشور پیش روی هر 100 نفر زن درسال های ذکر گردیده 110، 105 و 4/104 نفر مرد را داشته اند.

در استان گیلان نسبت جنسی در سه دوره مزبور به ترتیب 99، 103 و 99 بوده می باشد این شاخص در نقاط شهری استان گیلان به ترتیب 103، 102 و 8/100 می باشد.

شهر لنگرود نیز در سه دوره 1355، 1365 و 1375 دارای نسبت جنسی معادل 105، 103 و 98 بوده می باشد. و در سال 1390این نسبت به 7/99 درصد افزایش یافته می باشد. ارقام فوق نشان می دهد که نسبت جنسی در مناطق شهری استان گیلان و شهر لنگرود به هم بسیار نزدیک می باشد. در حالیکه با مناطق شهری کشور دارای تفاوت های مختصری می باشند. به هر حال نسبت جنسی موجود در شهر لنگرود نشان از یک حالت تعادل بین دو جنس را به نمایش می گذارد (سالنامه آماری استان گیلان، 1345، 1355، 1365، 1375، 1390مرکز آمار ایران).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه