عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم : پیشینه پژوهش

در این بخش اختصار ای از تحقیقات صورت پذیرفته مرتبط با موضوع پژوهش حاضر اظهار میگردد.

مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور

آلبرینگ و همکاران[1](2013)

در این پژوهش به مطالعه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت پرداخته شده می باشد. در این مقاله نمونه مورد بهره گیری شامل دو گروه از شرکتها می باشد که در طی دوره زمانی (2009-1997) انتخاب گردیده اند. گروه اول را شرکتهایی تشکیل داده می باشد که دارای ارائه مجدد در صورتهای مالی شان میباشند که این گروه نیز به دو بخش تقسیم میگردد. بخش اول شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی شان تجدید ارائه گردیده و بخش دیگر شرکتهایی که تجدید ارائه را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند و گروه دوم متشکل از شرکتهایی می باشد که فاقد ارائه مجدد در صورتهای مالی شان می باشند. نمونه نهائی شامل مطالعه 4176 گزارش سالانه  می باشد که نیمی از آنها تجدید ارائه شده و نیمه دیگر فاقد ارائه مجدد میباشد.

در این پژوهش با مطالعه نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها به عنوان معیاری برای رشد، با بهره گیری از مدل رویکرد در صد فروش به برنامه ریزی مالی کانت و ماکسیمویکس، به مطالعه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد پرداخته شده می باشد.

نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که بطور کلی نرخ رشد شرکتها بدنبال یک تجدید ارائه در صورتهای مالی، کاهش خواهد پیدا نمود و همچنین محققان دریافتند که نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی خود را تجدید ارائه میکنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویدمن و هندریکسن[2](2010)

در پژوهش مزبور تحت عنوان “کیفیت اقلام تعهدی و تجدید ارائه صورتهای مالی” با در نظر داشتن نمونه ای متشکل از شرکتهایی که صورتهای مالی خود را در طول دوره پژوهش (19972003) تجدید ارائه نموده اند، به مطالعه سنجه های مستقیم ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی پرداخته شده می باشد. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی برای 2 سال قبل از تاریخ تجدید ارائه با 2 سال بعد از تاریخ تجدید ارائه مقایسه شده می باشد. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل خطاهای برآورد سرمایه در گردش دچو و دیچو (2002) بهره گیری شده می باشد.

نتایج پژوهش نشان میدهند که خطاهای برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش به گونه متوسط در دوره قبل از تجدید ارائه صورتهای مالی به اندازه قابل توجهی مثبت (نشان دهنده بیش نمایی و برآورد غیر واقع)می باشد، اما در دوره پس از تجدید ارائه بطور قابل توجهی نزدیک به صفر هستند، بطوریکه قدر مطلق ارزش خطاهای برآورد طی دوره پس از تجدید ارائه به اندازه قابل توجهی نسبت به دوره ارائه غیر واقع صورتهای مالی کاهش می یابد.

پس نتایج این پژوهش موید بهبود کیفیت اقلام تعهدی طی دوره های پس از تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. هم چنین عوامل مرتبط با تغییر در اقلام تعهدی مطالعه و ثابت گردید که بهبود در کیفیت اقلام تعهدی به اندازه قابل توجهی در شرکتهایی که هم مدیر عامل و هم رئیس هیات مدیره ، در زمانی حول تجدید ارائه صورتهای مالی تغییر می کنند، بالاتر می باشد. همچنین در شرکتهایی که با تغییر حسابرس مواجه اند، کیفیت اقلام تعهدی پس از تجدید ارائه صورتهای مالی کاهش یافته می باشد.

بابر و همکاران [3](2009)

هدف این مقاله مطالعه ارتباط بین ارائه مجدد حسابداری و ویژگیهای حاکمیت شرکتی میباشد. در این پژوهش ارائه مجدد به عنوان اصلاح اشتباهات حسابداری که قبلا از سر سهل انگاری ایجاد شده و یا در بدترین شرایط آن توسط مدیران فرصت طلب به وجودآمده می باشد اظهار گردیده  و فرض بر این می باشد که حاکمیت شرکتی حداقل تا حدی در برابر خطاهای گزارشگری مالی که در نهایت به عنوان ارائه مجدد صورتهای مالی عیان میگردد ، مسئولیت دارد .

در پژوهش مزبور اظهار گردیده که سیستم حاکمیت شرکتی دارای دو جزء داخلی و خارجی می باشد که حاکمیت داخلی[4] شامل روشها و مکانیسم هایی می باشد برای نظارت بر مدیریت از طریق هیئت مدیره شرکت اما حاکمیت خارجی[5] در ارتباط با مفاد اساسنامه شرکت جهت محدود کردن حقوق سهامداران با به چالش کشیدن مدیریت و اعضاء هیئت مدیره می باشد. در این مطالعه بر حاکمیت خارجی به عنوان یک عامل تعیین کننده اشتباهات صورتهای مالی تمرکز شده و به مطالعه 919 گزارش سالانه یا سه ماهه ارائه مجدد شده حسابداری چاپ گردیده توسط 845 شرکت دولتی در طی دوره زمانی 1997 الی 2002 پرداخته اند و در یافتند که به احتمال زیاد اشتباهات صورتهای مالی برای شرکتهایی که حاکمیت خارجی در آنها ضعیف می باشد نسبت به شرکتهایی که حاکمیت خارجی در آنها قوی می باشد ،بیشتر می باشد .

[1]Albring, s. , Huang,x.,Pereira,R.,Xu,X.,(2013)

[2] Wiedman, Christine I., Hendricks, Kevin B.(2010)

[3] Baber, W., Kang, S., Liang, L., Zhu, Z.,) 2009(

[4] Internal governance

[5] External governance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید