تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی:

درسالهای گذشته محققین و تلاشگران و فعالان حرفه حسابداری تلاشهای زیادی انجام داده اند تا برای گزارشگری مالی اهداف مشخص و روشنی ارائه نمایند. این تلاشها بعد از بحران1929 شکل جدی تری به خودگرفت. نتیجه این تلاشها منجر به تدوین بیانیه ASOBAT و به دنبال آن APB4 گشت. اما به علت ضعف این دو بیانیه و انتقاداتی که به آنها وارد بود انجمن حسابداران خبره آمریکا (AICPA) درسال 1971، هنگامی که هیات اصول حسابداری(APB) مورد انتقاد شدید قرار داشت، کمیته تروبلاد (trueblood) راتشکیل داد. ماموریت این کمیته نیز تدوین اهداف صورتهای مالی بااستفاده از بیانیه شماره چهار اصول حسابداری بود. کمیته تروبلاد دوازده هدف را برای صورتهای مالی وگزارشگری مالی اظهار نمود. اما باز هم به دلیل ضعف ونارسایی هایی که این اهداف داشتند، انجمن حسابداران خبره آمریکا اقدام به تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری(FASB) مالی نمود تا به تدوین اهداف گزارشگری مالی همت گمارد. (ولک و همکاران[1]،2004،صص 75-57)

درواقع هدف اصلی وکلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثارمالی معاملات و عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. (لوییز وپندریل[2]، 2004 ،ص4)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطورکه اظهار گردید آخرین هیاتی که اقدام به تدوین اهداف گزارشگری مالی نمود هیات استانداردهای حسابداری مالی بود. این هیات اهداف گزارشگری مالی را در بیانیه مفهومی شماره یک خود و با بهره گیری از تجربیات کمیته ها و هیاتهای قبلی تدوین و ارائه  نموده می باشد. هدفهای گزارشگری مالی که در زیر و به صورت اختصار ارائه گردیده از این بیانیه اقتباس شده می باشد:

گزارشگری مالی بایستی برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان بالفعل و بالقوه وسایراستفاده کنندگان، اطلاعاتی را ارائه نمایدکه آنها بتوانند برآن اساس در ارتباط با سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایرموارد مشابه تصمیم های معقولی اتخاذ نمایند. این اطلاعات بایستی برای کسانی که درکی معقول از فعالیتهای اقتصادی و شرکتها دارند و می خواهند با آگاهی معقول این اطلاعات رامطالعه کنند جامع  و فراگیر باشد. (FASB،1978، بند 34)

صورتهای مالی بایستی اطلاعاتی را ارائه نمایندکه به اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالفعل و  بالقوه و سایراستفاده کنندگان کمک کند تا بتوانند درمورد مواردی همچون مبلغ، زمان و اندازه عدم اطمینان دریافت های نقدی آینده از محل سود تقسیمی، بهره وجوه حاصل از فروش یا بازخرید اوراق بهادار و سند وام در سررسید نهایی قضاوت نمایند. احتمال دریافت این وجوه نقد تحت تاثیر توانایی شرکت در ایجاد پول نقد کافی برای پرداخت بدهی ها، هنگام سررسید و تامین سایر نیازهای نقد عملیاتی، سرمایه گذاری مجدد در عملیات و پرداخت سودهای نقدی قرار می گیرد و نیز امکان دارد تحت تاثیر پنداشتهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در مورد توانایی شرکت قرارگیرد و این پنداشت ها می توانند بر قیمت بازار اوراق بهادار شرکت اثر بگذارند. پس صورتهای مالی بایستی اطلاعاتی را ارائه نمایند که به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر افراد کمک کنند تا آنها بتوانند بر این اساس مبلغ، زمان و اندازه عدم اطمینان جریان های نقدی خالص ورودی به درون شرکت مربوطه را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند.(FASB،1978، بند 37)

گزارشگری مالی بایستی در مورد منابع اقتصادی-دارایی های شرکت و ادعای نسبت به این منابع، اطلاعاتی را ارائه نماید و نیز در مورد آثار رویدادها، موقعیتها ومبادلاتی که موجب تغییر در منابع دارایی ها و ادعای نسبت به این منابع می شوند، اطلاعاتی را ارائه نماید.(FASB،1978، بند40)

گزارشگری مالی بایستی درمورد عملکرد شرکت در طی یک دوره اطلاعاتی را ارائه نماید. اغلب سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با بهره گیری از اطلاعات مربوط به گذشته شرکت می توانند درمورد آینده شرکت  قضاوت نمایند. از اینرو با وجود اینکه تصمیم های  سرمایه گذاری و اعطای اعتبار به شرکت منعکس کننده ی انتظارهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در باره ی عملکرد آینده ی شرکت می باشد،  اما معمولا این انتظار ها دست کم تا حدی بر مبنای ارزیابی عملکرد گذشته شرکت قرار دارند .(FASB،1978، بند 42)

تاکید اصلی صورت های مالی بر ارائه اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت مبتنی بر اندازه سود  و اجزای تشکیل دهنده ی آن می باشد ( بند 43 ). صورت های مالی بایستی برای موارد زیر اطلاعاتی را ارائه نمایند:

در باره ی شیوه ای که شرکت وجوه نقد به دست می آورد و به مصرف می رساند ، در باره وام و باز پرداخت وام،  پرداخت سود نقدی و سایر پرداخت هایی که شرکت از محل دارایی ها به مالکان می نماید و سر انجام درمورد سایر عواملی که میتواند بر قدرت نقدینگی و توان مالی شرکت اثر بگذارند . (FASB،1978، بند 49)

صورت های مالی بایستی درمورد شیوه ی مدیریت واحد تجاری و طریقی که مدیران مسئولیت  مباشرت( نسبت به مالکان یا سهامداران) را در جهت بهره گیری از دارایی هایی که به دست آنان سپرده شده می باشد تا اداره کنند،  اطلاعاتی را ارائه نمایند. (FASB،1978، بند 50)

صورتهای مالی بایستی اطلاعاتی را ارائه کنند که در امر اتخاذ تصمیم به نفع مالکان ، مدیران و سرپرستان کمک کنند. (FASB،1978، بند 52)

این بیانیه همچنین یادآور میشود که :

صورتهای مالی و گزارشگری مالی خود به خود هدف نهایی نیستند،  بلکه هدف ارائه اطلاعاتی می باشد که برای تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری مفید می باشند.(FASB،1978)

هدفهای گزارشگری مالی تغییر نا پذیر نیستند. آنها تحت تاثیر محیط اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی که گزارشگری مالی در آن رخ میدهد، قرار می گیرند. هدفهای گزارشگری مالی همچنین تحت تاثیر ویژگی ها و محدودیتهای نوع اطلاعاتی قرار میگیرند که صورتهای مالی ارائه می نمایند. (بلکویی ،1381، ص 205)

طبق استاندارد حسابداری شماره 1 ایران هدف صورتهای مالی عبارت می باشد از :

ارائه اطلاعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتقاد براین می باشد که هرگاه صورتهای مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد ، اکثر نیازهای سایر بهره گیری کنندگان رانیز در حد توان برآورده می کند پس هدف اصلی گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری های سرمایه گذاری واعتباردهی می باشد.

صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را درقبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته می باشد ، نشان می دهد . به مقصود دستیابی به این هدف، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درمورد دارائیها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینه ها و جریان های نقدی ارائه می گردد .این اطلاعات همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی ، بهره گیری کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری وخصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند. مسئولیت تهیه وارائه صورتهای مالی با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری می باشد. مجموعه ی کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر می باشد: (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1391)

[1] Wolk, harry.,jamesl, Dodd.,Michael, tearney(2004)

[2] Lewis,Richard and david pendrill(2004)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید