عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تحلیل همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر از نظر خطی به متغیر دیگر مرتبط می باشد را اندازه گیری نمود. همبستگی را معمولا با تحلیل رگرسیون بکار می برند ومعیاری می باشد که برای تعیین اندازه ارتباط دو متغیر بهره گیری می گردد . در همبستگی درمورد دو معیار ضریب تعیین و ضریب همبستگی بحث می گردد.

  • ضریب تعیین(R2):

یک ملاک برای قدرتمند بودن ارتباط خطی بهره گیری از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد . این مقدار برابر با نسبت تغییرات توجیه شده توسط مدل به تغییرات کل می باشد و هر چه مقدار آن به 1 نزدیکتر باشد ارتباط قویتری بین دو متغیر هست . در این پژوهش، هرگاه ارتباط معنی داری بین بازده غیرعادی و هر یک از متغیرهای مستقل وجود داشته باشد از مقدار مربع ضریب همبستگی برای انتخاب قویترین ارتباط بهره گیری شده می باشد .

  • ضریب همبستگی(R):

اگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با R نشان می دهیم. از آنجا که ریشه دوم می تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد، علامت ضریب همبستگی R  همان علامت شیب خط رگرسیون b می باشد. یعنی اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی و اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد ، ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد (b =0) ، ضریب همبستگی نیز صفر می گردد.

ضریب همبستگی شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط، مستقیم یا معکوس، را نشان می دهد . از آنجا که R2 همواره بین 0 و 1 می باشد پس ریشه دوم آن همواره بین 1 و 1- خواهد بود. ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری می باشد. برای روشن شدن مطلب فرض کنید برای یک دسته داده ها R = 0.8 و برای دسته دیگر R = 0.4 باشد . در این صورت می گوییم ضریب 8/0 دو برابر بهتر از ضریب 4/0 می باشد . وقتی R = 0.8 باشد ، R2  = 64 می باشد یعنی 64 درصد تغییرات y ناشی از تغییرات x می باشد . وقتی R = 0.4 باشد ، R2 = 0.16 می باشد یعنی 16 درصد تغییرات y ناشی از تغییرات x می باشد.  پس ضریب همبستگی 8/0چهار برابر قویتر (بهتر) از ضریب همبستگی 4/0 می باشد.

  • تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها

با در نظر داشتن موارد یاد شده فوق در این پژوهش برای آزمون فرضیات آغاز با بهره گیری از آزمونF  مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با در نظر داشتن نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده می باشد. جهت مطالعه معنی دار بودن کل مدل از آماره F بهره گیری شده می باشد. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین برای مطالعه معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t بهره گیری شده می باشد. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می گردد، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز اقدام شده می باشد. به این شکل که اگر مقدار احتمال محاسبه شده  بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول ( )  باشد فرض صفر پذیرفته می گردد و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر رد می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید