تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع و محدودیتهای پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر پژوهش عواملی بطور عیان یا پنهان موجب کاهش اثربخشی پژوهش و کسب نتایج مناسب می گردد. در این پژوهش نیز عوامل و متغیرهایی وجود داشتند که ممکن می باشد نتایج پژوهش را دستخوش تغییراتی نمایند. مانند این محدودیتها می توان به موارد زیر تصریح نمود:

برای انجام پژوهش حاضر و انتخاب نمونه ی شرکتهای تجدید ارائه شده، محقق نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشت که در طول دوره فعالیت خود فقط یکبار صورتهای مالی شان را تجدید ارائه کرده اند تا بتوان تاثیر واقعی ارائه مجدد را بر رشد شرکتها مطالعه نمود. اما از آنجا که در ایران تقریبا اکثر شرکتها صورتهای مالی خود را هر ساله همراه با تجدید ارائه منتشر میکنند، محقق ناچار به انتخاب نمونه از میان شرکتهای موجود می باشد، لذا این موضوع میتواند تاثیر نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین برای انتخاب و جمع آوری نمونه شرکتهای گروه کنترل (شرکتهای تجدید ارائه نشده) نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشتیم که در طول دوره فعالیت خود، اصلا صورتهای مالی تجدید ارائه شده نداشته باشند و از آنجایی که در ایران تقریبا انتخاب شرکتهایی با این ویژگی غیر ممکن می باشد، به ناچار شرکتهایی را که در یک دوره مالی تجدید ارئه نداشته اند را انتخاب نمودیم، لذا این موضوع هم می تواند بر اثربخشی نتایج پژوهش تاثیر منفی داشته باشد.

پیشنهادها

پیشنهاد هایی بر اساس نتایج پژوهش

 با در نظر داشتن تعداد زیاد تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر نامطلوب آن بر رشد شرکتها، پیشنهاد می گردد که نهادهای نظارتی همانند سازمان بورس اوراق بهادار با وضع مقررات محدودکننده از ادامه این طریقه جلوگیری کنند.

الزام مطالعه کنترل های داخلی توسط مدیران و حسابرسان شرکت های تجدید ارائه کننده به مقصود شناسایی اشتباهات رخ داده در سیستم گزارشگری مالی و اطلاع آنها در دوره وقوع و نیز پیش گیری از وقوع دوباره تجدید ارائه صورتهای مالی درآینده.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید