عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1) مقدمه

در فصل پیش به اظهار فرضیه‌های پژوهش، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته گردید. همچنین جامعه آماری و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی گردید. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های پژوهش جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول بهره گیری شده می باشد. بهره گیری از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه صورت پذیرفته می باشد زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد می باشد. هدف آمار استنباطی، به گونه کلی انجام استنباط درمورد پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌ها و همچنین سنجش عدم اطمینانی می باشد که در این استنباطها هست. در این راستا فرضیه های پژوهش با روشهای مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفته اند. در ادامه این فصل آغاز جدول آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده و پس از آن آزمون فرضیات پژوهش ارائه می گردد.

4-2) آمار توصیفی داده ها

در جدول (4-1) ، آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش را در طی دوره مورد مطالعه  نشان می­دهد. آمار توصیفی متغیر‌ها پژوهش که با بهره گیری از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های1391-1387) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین،میانه ،انحراف معیار،کمینه و بیشینه،چولگی و کشیدگی ارائه گردیده می باشد.

بطور نمونه همان گونه که در جدول 4-1 نظاره می گردد ستون اول ودوم شامل پارامترهای مرکزی به این تبیین میباشد:

میانگین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به ترتیب عبارتنداز اندازه تجدید ارائه شده در صورت های مالی 0615/0 ، بیش اعتمادی مدیریت به سود 2103/0 ، دوگانگی مدیر عامل 1533/0 و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره  5649/0 و میانه در متغیرهای فوق به ترتیب عبارتند از: اندازه تجدید ارائه شده در صورت های مالی 0626/0 ، بیش اعتمادی مدیریت به سود 2126/0  و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره 6000/0 می باشد. همچنین در ستون سوم از پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار  اندازه تجدید ارائه شده در صورت های مالی 0291/0 ، بیش اعتمادی مدیریت به سود 09075/0 و دوگانگی مدیر عامل و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره به ترتیب عبارتند از: 3606/0 و  268/0 که نشان از نرمال بودن شاخص سطح پراکندگی داده ها را در هر متغیر توصیف می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید