عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد روزهای یخبندان

کاهش دما به زیر صفر، ریزش باران یخی (باران منجمد )ریزش ذرات وساچمه های یخ و برف از ابرهای که احتمال یخ گرفتگی درآنها می رود ژاله یا شبنم یخ زده، یخ پوشه، تجمع وتراکم برف وغیره. . . همگی حالتی ازیخبندان را نشان می دهند وهر یک از این موارد اثرات سوء و زیان باری را در زندگی بشر بر جای می گذارد. مانند بر جاده ها وشاه راهها صدمات زیادی وارد می کند و باعث مسدود شدن رودخانه ها، بندرگاهها وسواحل توسط قطعات عظیم یخ می گردد. (زمردیان، 1381)

روزهای یخبندان شهرلنگرود5/17 روز در سال میباشد که بهمن ماه با 5/7 روز بیشترین تعداد روز و آذر ماه با 5/1 تعداد روز کمترین روزهای یخبندان را دارا میباشد. در ضمن در ماههای مهر، آبان، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور هیچگونه یخبندانی نظاره نشده می باشد.

رطوبت

برای آگاهی از رطوبت نسبی که تأثیر مهمی در تبخیر از سطح منطقه دارد آمار میانگین رطوبت نسبی شهر لنگرودو نوسان آن در جدول شماره 3-10 نشان داده شده می باشد

با در نظر داشتن جدول بالا ماه اسفند با 2/87 درصد بیشترین رطوبت ماهیانه و ماه خرداد با 6/78درصد دارای کمترین رطوبت میباشد. به طورکلی رطوبت نسبی این منطقه بسیار بالا میباشد و از طرفی اندازه رطوبت نسبی ماهانه و سالانه منطقه نوسان شدیدی نداشته و عموما ً رطوبت نسبی ماههای مختلف سال تفاوت چندانی ندارد و آن هم بخاطرمجاورت با دریای خزر وهمچنین پوشش گیاهی خوب منطقه می باشد.

 

3-2-16 تبخیر

پدیده تبخیر به محض نزول باران به سطح زمین و حتی قبل از آن در حین سقوط قطرات در سیکل آب در طبیعت وارد می گردد تبخیر آغاز از سطح قشر نازک آبی که در اثر باران روی شاخه و برگ گیاهان را می‎پوشاند شروع می گردد و به تدریج که آب در سطح زمین جریان می یابد ادامه پیدا می کند. مقادیر متنابعی آب از راه تعرق گیاهان که به وسیله ریشه های خود از اعماق خاک آب مورد احتیاج رشد خود رامی کشند، تبخیرمی گردد این تبخیر بیولوژیک تعرق یا (noitariP snarT) نامیده می گردد. بطور کلی مجموع فرآیندهای که منجر به تبخیر از سطح آب و خاک و تعرق در روشهای مذکور از داده هایی بهره گیری می گردد که در ایستگاههای هواشناسی بطور روزانه قرائت و ثبت می گردد. برای این روشها کافی می باشد که آمار ماهیانه درجه حرارت هوا در اختیار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه