مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه تغییرات میانگین ماهانه دما

طریقه تغییرات میانگین دما در شهرلنگرودنشان می دهد که بیشترین اندازه دما 5/24 درجه سانتیگراد مربوط به ماه مرداد و کمترین دما با 3/6 درجه سانتیگراد برای بهمن ماه می باشد با در نظر داشتن جدول 3-15 بیشترین انحراف از معیار در آذر ماه 74/1 و کمترین انحراف معیار نیز به تیر ماه 66/0 می باشد. بیشترین اندازه تغییرپذیری دما مربوط به اسفند ماه 3/19 و کمترین اندازه تغییرپذیری دما به اندازه 78/2 مربوط به تیر ماه می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در نمودار (3-4) زیر ضریب تغییرات ماهانه دما و انحراف معیار و تغییرات درجه حرارت شهر لنگرودرا نشان می دهیم.

 

تغییرات روزانه و فصلی دما

دامنه اختلاف شبانه روزی دما در زمستان در نواحی ساحلی دریای خزر در حدود 6 درجه می باشد که به تدریج این اختلاف افزایش یافته و به 12 درجه در نزدیک کوهپایه ها می رسد. و در ارتفاعات این اختلاف مجددا ً با کاهش رو به رو می گردد و به 8 تا 9 درجه سانتگراد میرسد، بایستی گفته گردد که در تابستان اختلاف شبانه روزی دما در نزدیک ساحل تغییر چندانی نسبت به زمستان ندارد و در حدود 6 تا 7 درجه تغییر می کند در صورتی که هر قدر از ساحل دور شویم این اختلاف افزایش یافته و به 14 میرسد در ارتفاعات نیز دامنه تغییرات دمای شبانه روزی در حدود 16 تا 17 درجه میرسد. (مهندسین مشاور پندام، 1372)

 

3-2-13 رژیم فصلی دما

رژیم فصلی دما اهمیت زیادی از نظر کشاورزی و تبخیر و نیاز آبی برخوردار می باشد و اگر طریقه افزایش آن با کمبود منابع آب همراه باشد و همچنین اگر از نظر مهار آب و کمبود ذخیره بعضی در ارتفاعات باشد این عامل به صورت خشکسالی بروز می کند. در جدول شماره 3-8  میانگین فصلی دما در شهر لنگرود منعکس شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد