مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

ضریب تغییرات

ضریب تغییرات یکی دیگر از شاخص ها برای آمار بارندگی می باشد که پراکندگی مشاهدات را مشخص می کند و عبارت از نسبت بین انحراف معیار به میانگین داده هاست و مقدار زیاد آن نشان دهنده نامنظم بودن رژیم بارندگی می باشد لذا در عرف کارشناسی هنگامی که ضریب تغییرات سالانه یا جریان آب رودخانه ها کمتر از 40 درصد باشد رژیم بارش یا جریان را از نوع منظم می دانند و برای مقدار بیش از آن نامنظم خوانده می گردد. درصد ضریب تغییرات به صورت زیر قابل محاسبه می باشد که در آن :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

%C. V = درصد ضریب تغییرات

S. D = انحراف معیار داده ها

    = میانگین بارندگی می باشد

 

 

 

ضریب تغییرات شهر لنگرودبه تبیین زیر محاسبه می گردد:

 

3-2-7 بارندگی ماهیانه

باراندگی ماهیانه شهر لنگرودرا به روش زیر مورد محاسبه قرار می دهیم و پس از محاسبه نوع اقلیم شهرلنگرودرا مشخص می نماییم، جدول 3-1 برآورد متوسط بارندگی شهر لنگرودرا نشان می دهد.

 

جدول 3-1-  برآورد متوسط بارش ماهانه و سالانه لنگرود

سالانه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر
1297 2/164 84 87 65 5/78 79 5/82 77 91 125 155 210

سازمان هواشناسی استان گیلان، 1387

 

همانطور که در جدول 3-1 نظاره می گردد ماه مهر با 210 میلیمتر باران بیشترین بارندگی ماهانه دارد و ماه خرداد با 65 میلیمتر بارش کمترین باراندگی ماهانه را داشته و در هیچ ماهی مقدار بارش کمتر از 65 میلمیتر نمی باشد و این نشان می دهد که شهر لنگروددارای آب و هوای مدیترانه ای بوده و به گونه کلی از جدول متوسط باراندگی ماهانه شهر لنگرودمی توان استنتاج نمود که این منطقه  بیشترین باراندگی را با آغاز دوره سرما یا پایان دوره گرما دارا می باشد. نمودار (3_1) طریقه کاهش و افزایش متوسط باراندگی ماهانه شهر لنگرودرا نشان می دهد.

8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی

مطالعه فصلی بارندگی، واقعیت های مهمی از نوع اقلیم محدوده موردمطالعه را به برنامه ریز معرفی می‎کند، مطالعه رژیم باران نیز می تواند تغییرات اقلیمی را به صورت فصلی به تابعی از نوسانات فصل به فصل ریزشهای جوی می باشد نمایان سازد و همچنین بسیاری از نکات مهم اقلیمی و محیطی را مشخص سازد.

 

با در نظر داشتن جدول شماره 3-2 نظاره می گردد که میانگین بارندگی محدوده مورد مطالعه به ترتیب اهمیت فصل پاییز بیشترین بارش را به خود اختصاص داده می باشد و باراندگی های تابستانه در مرحله بعدی قرار دارد و از رطوبت دریای خزر تغذیه می نماید. فصل پاییز بیشترین اندازه باراندگی و فصل بهار کمترین اندازه باراندگی از کل باراندگی منطقه را به خود اختصاص داده می باشد جهت نمایش گفته های بالا نمودار (3_2) توزیع درصد بارش فصلی در شهر لنگرود را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه