عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور

ساعی و همکاران (1392)

هدف پژوهش مزبور با عنوان” مطالعه فراوانی واهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی” پاسخ به این پرسش هاست که : نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت می باشد؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟

در این پژوهش، با بهره گیری از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1387 ، مشخص گردید بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها و صنایع مختلف معنی دار می باشد. علاوه بر آن، با مطالعه اختلاف میانگین ها، معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید .

نجف تومرایی(1391)

این پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مطالعه می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با مقصود کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده می باشد.کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسک اطلاعاتی ذاتی و اختیاری با بهره گیری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی ذاتی و اختیاری محاسبه شده می باشد. دوره مطالعه سالهای 1389-1384 ونمونه شامل 144 شرکت میباشد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد از تجدید ارائه صورت های مالی، ریسک اطلاعاتی اختیاری افزایش می یابد و همچنین تجدید ارائه حساب های اصلی در مقایسه با حساب های غیر اصلی باعث افزایش بیشتر در ریسک اطلاعاتی ذاتی می گردد، اما با افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری همراه نیست. شرکت هایی که بیشتر از یک بار تجدید ارائه داشته اند نسبت به شرکت هایی که فقط یک بار تجدید ارائه داشته اند، افزایش در ریسک اطلاعاتی ذاتی را تجربه می کنند.

 نیکبخت و رفیعی(1391)

این پژوهش در پی یافتن الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می باشد. بدین مقصود نخست از طریق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی شناسایی و سپس با روش رگرسیون لجستیک الگوی مورد نظر تخمین زده گردید. به مقصود تخمین الگو، داده های مربوط به 202 شرکت بورسی طی سالهای 1384 تا 1388 مورد بهره گیری قرار گرفت.

یافته های این پژوهش نشان میدهد که سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی موثر می باشد.

 کاظمی(1389)

در این پژوهش، کاهش محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت های مالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و  همچنین اظهار گردیده که ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی می باشد. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صور تهای مالی فقط بیانگر معضلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی معضلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز به شمار می رود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد.

محقق با مطالعه  تعداد 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1378 الی 1386 به این نتیجه دست یافته می باشد که تجدید ارائه صور تهای مالی موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود می گردد و شرکت هایی که عمده ترین دلیل صورت های مالی تجدید ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد می باشد محتوای اطلاعاتی سود آنها کاهش یافته می باشد.

حیدرپور و ازوجی(1389)

این پژوهش عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد مطالعه قرار داده می باشد. بر این اساس ارتباط بین متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارائی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود،تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفته می باشد. هدف پژوهش مزبور یافتن عواملی می باشد که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشد.

روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این فرایند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی می باشد. روش آزمون مبتنی بر ENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیرهای مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده می باشد. همچنین جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال بهره گیری شده می باشد.

نتیجه اصلی پژوهش بیانگر آن می باشد که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم،شاخص کیفیت بود می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید