تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار موضوع:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا ارائه مجدد صورتهای مالی دارای اهمیت می باشد؟ در پژوهش حاضر، محقق برای پاسخ به این سوال به مطالعه تاثیر ارائه مجدد بر رشد شرکت پرداخته می باشد. همانطور که در فصل دوم اظهار گردید، هنگامی که شرکتی صورتهای مالی خود را تجدید ارائه می کند، می پذیرد که اشتباه با اهمیت یا رویه ای نادرست در صورت های مالی دوره یا دوره های گذشته خود داشته می باشد لذا، تعدیلات سنواتی به معنی عدم قابلیت اتکای کافی صورتهای مالی دوره یا دوره های گذشته می باشد. بطور کلی عکس العمل بهره گیری کنندگان صورتهای مالی نسبت به این موضوع منفی می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی می کنند، بلافاصله پس از تجدید ارائه صورتهای مالی متحمل هزینه های سنگینی می شوند. در طرفداری از این بحث دو استدلال مطرح می باشد. استدلال اول بیانگر این می باشد که ارائه مجدد به ارتباط قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت مانند: مشتریان ، تأمین کنندگان و … لطمه وارد می ‌کند که این مسئله موجب کاهش جریان های نقدی شرکت و همچنین مانع توانایی آن جهت انجام سرمایه گذاری های بالقوه سودآور میشود. استدلال دوم این می باشد که ارائه مجدد با ایجاد نوعی عدم اطمینان، توانایی شرکت را جهت کسب هزینه های پایین تر تامین مالی خارجی محدود کرده و از این طریق موجب کاهش رشد شرکت می گردد. در این پژوهش به مطالعه اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی پرداخته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده و در جهت حصول به اهداف پژوهش، دو فرضیه به تبیین زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر می باشد.

فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید