عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-3-6- نرخ رشد تامین مالی خارجی (EXCESS-SFG)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این حالت متغیر وابسته را EXCESS-SFG در نظر می‌گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:

اختصار نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده می باشد که در آن مقدار ضریب تعیین  و تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع می باشد که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد.  هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی‌دار نشود بدین معنی می باشد که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با بهره گیری از  بدست آمده در جدول که پیش روی هر ضریب نوشته شده انجام می گردد به این شکل که اگر  کمتر از  باشد ضریب معنی‌دار گردد و اگر  بیشتر از  باشد ضریب معنی‌دار نمی‌گردد.

منبع : محاسبات پژوهش

طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با در نظر داشتن آماره F و  به دست آمده معنی‌دار می باشد که این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته می باشد که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می گردد.

از طرف دیگر با در نظر داشتن مقدار ضریب تعیین مدل که 0.103 می باشد می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 10.3 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 2.179 می باشد که زیرا عددی نزدیک 2 می باشد پس خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.

4-3-3-6-1 مطالعه پیش‌فرض‌های مدل

در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش‌فرض‌های مدل رگرسیون که عبارت می باشد از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته می باشد و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد گردید.

یکی از پیش‌فرض‌های مدل ثابت بودن واریانس خطا می باشد برای مطالعه این فرض هم از نمودار بهره گیری می‌کنیم. نمودار خطاها پیش روی مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس بهره گیری می گردد به این شکل که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با در نظر داشتن نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می گردد. همچنین یکی از پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده‌ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) می باشد برای مطالعه این فرض از نمودار خطاها پیش روی ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن بهره گیری می گردد بدین ترتیب که اگر طریقه این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا طریقه سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با در نظر داشتن نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می گردد. مانند مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا می باشد که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی می باشد در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی‌توان از رگرسیون بهره گیری نمود. بدین مقصود بایستی مقادیر استاندارد خطاها محاسبه گردد و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم گردد و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی  و نمودار احتمال نرمال  انجام می گردد. در این نمودار همان گونه که ملاحظه می گردد مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) پیش روی مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می گردد. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می‌باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی می باشد که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می گردد که با در نظر داشتن نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید