عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایتمندی مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رضایت مشتری عبارت می باشد از برداشت و احساس مشتری نسبت به محصول یا خدمت بعد از مصرف آن. پژوهش در خصوص رضایت مصرف کننده به اوایل دهه 1960 برمی گردد. با بهره گیری از نتایج این تحقیقات در ادبیات بازاریابی رضایت مشتری حاصل تطابق یا عدم تطابق مثبت انتظارات و نارضایتی مشتری نتیجه عدم تطابق منفی انتظارات تعریف شده می باشد. در رفتار سازمانی رضایت عبارت می باشد از خرسندی تجربه شده ناشی از ارضاء خواسته یا هدف.

با رونق بحث و رضایت مشتری در طی دهه 1980 این موضوع در بازاریابی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفت و تحقیقات بسیاری نیز در این خصوص به اقدام آمد سوان و کومبز رضایت مندی را انگیزش بعد از خرید تعریف می کنند.

وست بروک رضایت مشتری را حاصل عوامل شناختی و احساسی در زمان پیش از خرید، حین خرید و بعد از خرید کالاها و خدمات تعریف می کند.

به گونه کلی آن چیز که را که همگی برآن اتفاق نظر دارند این می باشد که رضایت حاصل قضاوتی می باشد که مشتری بعد از تماس خدماتی با سازمانی که به مقصود دریافت کالا یا خدمات مستقر کرده می باشد به اقدام می آورد.

بدون در نظر داشتن چگونگی شکل گیری انتظارات مشتریان، همگی آنان انتظاراتی دارند که در هر تماس خدماتی نیز تغییر می یابند که شناخت این انتظارات و برآورده ساختن آنها و ارائه خدمات بطوری که بالاتر از حد انتظار آنها باشد مانند عوامل مهم و مؤثر بر موفقیت مالی یک شرکت به شمار می طریقه. ( اسماعیل پور و گلبوی، 1387، 91 )

 2-6 انواع مشتری

انواع مشتری از جنبه اندازه رضایت : در این درجه بندی معیار اطلاع یافتن از نظرات مشتری پس از دریافت کالا یا خدمات گذارده شده و اندازه رضایتی که برای او حاصل گردد ، که از نظر رفتار شناختی حائز تأمل فراوان می باشد بر این اساس مشتریان به پنج گروه قابل تقسیم هستند.(محمدی ،1387، 54-45)

الف ـ مشتری راضی : کسی می باشد که در حال حاضر راضی می باشد اما هنوز جزو مشتریان ارزشی، وفادار و همیشگی ما نیست زیراکه او :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد