عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

4 تعاریف مدیریت دانش

پیچیدگی مفهوم دانش و همچنین وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش باعث شده می باشد که توجه واحدی در خصوص این رشته شکل نگیرد، لذا صاحب نظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریسته اند .

ابتدایی ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت می باشد از : یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند(عبدالملکی،1382،38)

به نظر جونز، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت و تسهیم تمام دارایی های اطلاعاتی سازمان می باشد، که شامل بانک های اطلاعاتی، مدارک، سیاستها و رویه ها می باشد . )2003،Jones)

به نظر اسمیت مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی         می توانند به اشتراک گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانشرا فعال می کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر اقدام کنند .(2001:3،Smith )

پیتر دراکر اعتقاد دارد “راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 اجرای صحیح مدیریت دانش می باشد ” پس در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و موسسات بایستی با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت سازمان ها بطور فزاینده ای به این موضوع وابسته می باشد که چطور به گونه موثر سازمان میتواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند .

مدیریت دانش، فرایند شناسایی و توسعه اندوخته ها و دارائیهای علمی و فنی سازمانی برای کسب منافع بیشتر سازمان و مشتریان آن می باشد. پس، مدیریت دانش، فرایند توسعه مجموعه دانش و آگاهیهای سازمان به مقصود کسب منافع بلند مدت در حوزه تجارت می باشد. اساس و مبنای مدیریت دانش، راهبرد تجارت می باشد که خود، نیازمند طراحی فرایندهای دانش گرا و توسعه ساختارهای منطقی می باشد. دانش، تنها منبع مطمئن مزیت رقابتی پایدار می باشد (McElroy, 2003; Campos & Sanchez, 2003).

به نظر اسمیت مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی        می توانند به اشتراک گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانش را فعال می کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر اقدام کنند .

پیتر دراکر اعتقاد دارد راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 اجرای صحیح مدیریت دانش می باشد ” پس در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و موسسات بایستی با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت سازمان ها بطور فزاینده ای به این موضوع وابسته می باشد که چطور به گونه موثر سازمان می تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند .

هانیس(2001) مدیریت دانش را فرآیندی می داند که مبتنی بر چهار رکن می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد