تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی

صورتهای مالی ابزارهای اصلی هستند که که از طریق آنها اطلاعات مالی به اشخاص خارج از سازمان مخابره می گردد. این صورتها گذشته شرکت را که بر حسب پول و به صورت کلی درآمده، در اختیار قرار می دهند. صورتهای مالی که غالبا در اختیار قرا میگیرند، عبارتند از:

  1. ترازنامه
  2. صورت سود و زیان
  3. صورت حقوق صاحبان سهام
  4. صورت جریان وجوه نقد

مضافاً اینکه یادداشتهای توضیحی جزء لاینفکی از هر صورت مالی می باشد.(چستین و همکاران،1380)

برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی بایستی اطلاعات بسیار متنوعی درمورد واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی می باشد. به اظهار دیگر، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می ‌کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد. هر یک از صورتهای مالی اساسی به گونه جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق هدفهای گزارشگری مالی تأثیر دارند. به علاوه، تأثیر اجزای متشکله هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید صرف نظر کرد. هر یک از صورتهای مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه میکنند و مجموعه ی این اطلاعات گوناگون را نمیتوان در صورت های کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه نمود که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.(امیری،1383)

در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی صورتهای مالی اساسی به تبیین زیر تهیه و ارائه میشود:

ترازنامه :

وضعیت مالی یک واحد تجاری ، در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن ، ساختار مالی آن، اندازه نقدینگی وتوان بازپرداخت بدهی ها وظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی می باشد. اطلاعات درمورد وضعیت مالی در ترازنامه ارائه می گردد(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1391). ترازنامه بایستی در یک مقطع زمانی ثروت شرکت را نشان دهد. ثروت عبار ت می باشد از ارزش فعلی همه دارائی ها منهای ارزش فعلی همه بدهی ها.(شرودر،1388)

صورت سود وزیان :

عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری می باشد.  اطلاعات درمورد

عملکرد مالی در صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع ارائه می گردد. صورت سود وزیان که گزارش سود یا زیان خالص ناشی از فعالیتهای عملیاتی را بر عهده دارد، به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات به شمار می رود. صورت سود و زیان همواره یکی از با اهمیت ترین صورتهای مالی اساسی محسوب شده می باشد و در آینده نیز محسوب خواهد گردید. اهمیت این صورت مالی در این می باشد که امکان پیش بینی گردش

وجوه نقد در آینده و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت را فراهم می آورد. اجزای اصلی صورت سود و زیان، درآمد فروش، هزینه و سود و زیان غیر عملیاتی می باشد.(امیری،1383)

صورت سود وزیان جامع :

صورت سود وزیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی ، بایستی کل درآمدها وهزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه می باشد ، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. به بیانی دیگر تمام اقلامی که حقوق صاحبان سهام را تغییر می دهند بغیر از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمایش داده می گردد.

صورت جریان وجه نقد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات در مورد جریان های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می گردد. این اطلاعات از جنبه ای دیگر، عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریان های ورودی وخروجی وجه نقد به نمایش می گذارد.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به هم وابسته هستند زیرا آنها جوانب متفاوتی از معاملات یا دیگر رویدادهای همسان را منعکس می سازند. گر چه هر کدام ازصورتها اطلاعاتی را فراهم میکنند که با بقیه متفاوت می باشد، اما هیچ کدام از آنها احتمالاً به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند، یا تمام اطلاعات لازم برای نیازهای خاص بهره گیری کنندگان را فراهم نمی کنند. برای مثال حساب سود و زیان، اگر در وابستگی با ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد منتشر نشود، نمیتواند تصویر کاملی از نتایج عملیات را فراهم سازد.(مکرمی،1374)

اقلام اصلی صورتهای مالی در سند مفاهیم حسابداری مالی شماره6 (SFAC  NO.6)  هیئت استانداردهای حسابداری مالی به تبیین زیر تعریف گردیده می باشد:

  1. دارایی : منافع اقتصادی محتمل که در آینده کسب میشوند یا تحت کنترل یک واحد تجاری قرار میگیرند، ناشی از رویدادهای مالی یا رویدادهای غیر مالی گذشته.
  2. بدهی : احتمال از دست دادن منافع اقتصادی آینده به سبب تعهدات کنونی یک واحد تجاری ناشی از رویدادهای گذشته.
  3. ارزش ویژه : منافع باقی مانده در دارائی های یک واحد تجاری پس از کم کردن بدهی ها.
  4. درآمد : جریان ورودی یا جریان دیگری که موجب افزایش ارزش دارائی های یک واحد تجاری و تسویه بدهی های آن طی یک دوره حسابداری بشود، به سبب تحویل دادن یا تولید کالا، ارائه خدمات یا فعالیتهای دیگری که کار اصلی و جاری واحد تجاری یا از عملیات عمده آن باشد.
  5. هزینه : عبارت می باشد از جریان خروجی یا جریان دیگری که بموجب بهره گیری از دارائیها یا متحمل شدن بدهی (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره حسابداری به وجودمی آید. (شرودر،1388)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید