عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

وجود تفاوت در ماهیت مشتری ونوع مبادلات

   تفاوت بسیار خدمات دولتی با سایر مدلهای عمومی ارائه خدمات مشتری، ناشی ا ز دو علت می باشد.نخست اینکه مبادلات تامین کننده   مصرف کننده  در بخش عمومی، پیچیده تراز آ ن چیزی ا ست که مصرف کننده در بازار عادی با آن روبروست ودوم ا ینکه مصرف کنندگان خدمات دولتی، هیچگاه صرفا” مصرف کننده نیستند، آنها شهروند هم هستند واین امر، پی آمدهای خاصی را در مبادله پدید می آورد.مبادلات خدمات دولتی، واقعا” پیچیده تر می باشد و زیرا مصرف کننده، شهر وند هم هست  پیچیدگی ارتباط افزونتر هم می گردد. این تنا قض همچنان پا برجا ست که شهروندان ازیک سوهمیشه خدمات دولتی بیشتری تقاضا می کنند واز سوی دیگر، از سطح مالیاتها شکوه دارند. ( هیوز،1381، ص 97)

3-خدمات به جای کالا

می دانیم که موسسات دولتی بیشتر به ارائه خدمات می پردازند و بین تکنولوژی تولیدی و خدماتی تفاوت های فراوانی هست  (دفت، 1380،ص225 ) 

4-فرآیند تصمیم گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  فرایند تصمیم گیری در سازمان های دولتی تکثرگراست و این امر نه تنها مستلزم آن می باشد که کارکنان سازمان های دولتی نسبت به دیگر عوامل محیطی حساس باشند وبه آنها توجه کنند بلکه بایستی بدانند توانایی آنها برای اقدام ممکن می باشد به گونه موثری به وسیله تصمیم هایی که در جاهای دیگری  در سیستم دولتی اتخاذ می گردد، تحت تاثیر قرار گیرد واضح می باشد که الزام سازمان های دولتی برای پاسخگو بودن به منافع شهروندی،بر فرا یند تصمیم گیری محدودیتهایی اعمال می کنند. (دنهارت، 1380،ص26)ذکر این نکته هم ضروری می باشد که تصمیم در سازمان های دولتی تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل احزاب سیاسی، گروه های اجتماعی، رسانه ها و… می باشد.که همین امرفرا یند تصمیم گیری را دربخش دولتی را پیچیده تر می کند. مساله دیگر این می باشد که برعکس بخش خصوصی، تصمیمات بخش دولتی ممکن ا ست حالتی قهری واجباری باشد.این که تا کجا مردم را میتوان مشتری یا مصرف کننده تلقی نمود نیزتوسط این عامل قهری محدود می گردد. قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیتهای نسبت به فرایند مقرر می باشد. (هیوز،1381، ص352)

5-شکل پا سخگویی

مدیریت شرکتهای خصوصی ازنظرتئوریک نسبت به سهامدارن پاسخگوهستند، درمقابل کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان،مردم وبخشهای مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.(هیوز،1381، ص 353)

6- اندازه گیری خروجیها

اهداف سازمانی در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی به گونه چشمگیری مبهم ترمی باشندومعمولا” در قالب خدمات و نه سود یا تولید اظهار می گردد. (دنهارت، 1380،ص26)اندازه گیری و ارزیابی در بخش دولتی امکانپذیر می باشد، اما دشوارترو احتمالا” بی معنا تر نسبت به بخش خصوصی می باشد.  نبود معیار مناسب ممکن می باشد باعث شودکه قسمت هایی ازبخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی اعمال نکند وتن به بازرسی ونظارت هم ندهند. (هیوز،1381، ص 354)  

                             

7-اندازه بخش دولتی 

اندازه وتنوع بخش دولتی، هرگونه کنترل وهماهنگی را دشوار می سازد. دروا قع دولتها و مشاورانشان کوشش می کنند، اقدامات بزرگترین و پیچیده ترین بخش فعالیتهای جامعه راهماهنگ سازند.(هیوز،1381، ص354)                  

8-تاکید بر نتایج و فرایند ها

اصولا” در سازمان های دولتی تاکید نسبتا” کلی به نتایج دارند، زیرا اولا”  نتایج  به سادگی قابل سنجش نیستند واز نظرسیاسی محل تعارض هستند. ثانیا” نمایندگان بیشتر به منابع مصروفه مانند بودجه و مسایل مالی تاکید دارند وکارگزاران بخش دولتی نیز قدرت خود رادر کنترل منابعی مانند نیروی انسانی می دا نند. و بالاخره اینکه توجه قوانین و مقررا ت معطوف به فرایند اجرای اموراست. ازاین رو،در بخش دولتی به جای اینکه کوششها روی هدف ونتیجه متمرکز گردد بر ورودیها متمرکز می گردد.( قربانی واولیائی،1383، ص 27)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد