عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

رمضانی گورابی، (1388)، در مقاله خود با عنوان شناخت درصد همسازی فضاهای آموزشی با شرایط استاندارد آسایش زیست اقلیمی در بخش سنگر اظهار داشته : عدم هماهنگی بین شرایط اقلیمی با شرایط آسایش فضاهای آموزشی سبب افت تحصیلی گشته و از 79 فضای آموزشی  موجود در بخش سنگر، و از تعداد 33 عنصر موثر در شرایط همسازی بین فضاهای آموزشی و شرایط محیط اقلیمی 4/42 درصد  فضاها همساز و 2/33 درصد حدودا همساز و در 3/24 درصد فضاهای آموزشی ناهمساز بوده می باشد.

*کسمایی، (1381)، در کتاب خود  تحت عنوان  اقلیم و معماری  روشهای مختلفی را برای زندگی در داخل و بیرون ساختمان معرفی نموده که هریک از این روشها می تواند برای رسیدن به شرایط زیست اقلیمی مناسب در محیط اطراف مان به ما کمک کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* رازجویان، (1367 )، در کتاب خود تحت عنوان آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم معیارهای مختلفی را برای آسایش معرفی نموده  و همچنین اصول مختلف معماری را با در نظر داشتن شرایط اقلیمی مورد ارزیابی قرار داده اند.

*اکبراقلی و ولایتی، (1386)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‎های روستایی می فرمایندعواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب، ساختار زمین شناسی، گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هر کدام بسترهای طبیعی هستند، که تاثیر گذاری آنها در پراکنش سکونتگاههای روستایی تأثیر موثر دارند. اما بعضی از این عوامل می توانند تأثیر موثرتری نسبت به سایر عوامل داشته باشند. نتایج مطالعه ها نشان داد که حدود 76% از وسعت منطقه دارای شیب بیش از 10% بوده و حدود 47% از سکونتگاههای روستایی در این محدوده پر شیب قرار دارند، که اکثراٌ در معرض حرکات دامنه ای هستند. حدود 3/8% از منطقه دارای خاک هایی با ضخامت مطلوب برای زراعت و باغداری بود و تنها حدود 13% از سکونتگاهها در این محدوده واقع بودند. در این صورت روشن می باشد که خاک و منابع آب به ویژه چشمه ها جزو عوامل مهم در پراکنش روستا های منطقه می باشند.

*رنجبر وهمکاران، (1386)، در مقاله خود تحت عنوان تأثیر عوامل طبیعی درتوسعه و استقرار کانونهای جمعیتی شهرستان اهر می فرماید شهرستان اهر درشمال غربی ایران دراستان آذربایجان شرقی واقع شده واز نظرمختصات جغرافیایی درعرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۸ دقیقه الی ۳۹ درجه قرار گرفته می باشد. این شهرستان از لحاظ طبیعی تحت تاثیراقلیم نیمه خشک وسرد قرارگرفته که به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، مضرس بودن بعضی ارتفاعات، دره های تنگ وعمیق وواحدهای تپه ماهوری وکوهستان ازعوامل عمده تاثیر گذار در توسعه وپراکنش کانونهای جمعیتی روستایی وشهری می باشد. که این عوامل ضمن ایجاد محدودیت های توسعه کشاورزی منطقه قابلیت هایی نیز ازنظرگردشگری درمنطقه ایجاد نموده می باشد از طرفی به دلیل وجود منابع طبیعی ونیز وجود معادن معدنی وهمچنین قابلیت های بالای زیست محیطی مانند وجود منابع آب فراوان وپوشش گیاهی غنی شهرستان، قابلیت زیادی برای توسعه در این بخشها دارد که بامدیریت وبرنامه ریزی می توان توسعه شهرستان راتصریح نمود.

* نمکی وهمکاران، (1390)، در مقاله خود تحت عنوان تأثیر عوامل محیطی در آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهاباد) می فرماید عملکرد نسبتا شدید بعضی عوامل و پدیده های محیطی همچون پدیده زمین لغزش، نه تنها موجب وارد آمدن خسارات به محیط های دست ساز انسانی شده، بلکه باعث تخریب، فرسایش و فقر محیط طبیعی در مناطق روستایی هم شده می باشد. در این ارتباط، جایگاه کوهستانی ناحیه مورد پژوهش، تاثیر عمیقی بر این مساله دارد. در جایگاه کوهستانی محدوده مورد مطالعه، دو عامل ارتفاع و شیب بعنوان عوامل بازدارنده و محدود کننده در مدیریت حوزه‎های روستایی اقدام می نمایند. نتایج حاکی می باشد که انواع گسل ها و چین خوردگی های محلی با منشا زمین ساختاری، لرزش های فراوانی را باعث شده می باشد که منطقه مورد مطالعه را با خطرپذیری روبرو کرده می باشد.

*نظریان وهمکاران، (1388)، ارزیابی توسعه فیزیکی شهر شیراز با تاکید بر عوامل طبیعی می فرماید شکل گیری، تداوم، حیات و تغییرات ظاهری بافت شهری و رشد و توسعه آن متاثر از مجموعه ای از عوامل و نیروهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی می باشد. این عوامل در طی زمان همراه با تغییرات و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فن آوری تحول پیدا می کنند. بدیهی می باشد شناخت وضع موجود و معضلات فعلی شهر و پیش بینی تغییرات آتی آن در گروی شناخت این عوامل و نیروها و ساز و کار اقدام آنها می باشد و بدین گونه می توان سیاست های مناسبی برای هدایت و کنترل عوامل و نیروهای تغییر دهنده شهر طراحی و اعمال نمود. این مقاله درفصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس پاییز1388، چاپ شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه