مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

سوابق پژوهش 

متون موجود درزمینه فضاهای آموزشی وطراحی اقلیمی به مطالعه مساله از ابعاد مختلف پرداخته اندونتایج حاصل از این مطالعات درقالب استانداردهای اقلیمی در طراحی فضا های آموزشی تدوین گردیده می باشد با در نظر داشتن اینکه اکثر متون مورد مطالعه تا حدود زیادی از نظر محتوای مطالب با هم مشابهت دارند. ضمناً، علی رغم مطالعات متعدد در سراسرکشور، در مورد شهر لنگرود، اینگونه مطالعات انجام نگرفته می باشد.

بلکه اصول کلی مطالعات در مورد اقلیم های معتدل ومرطوب می باشد که بخشی از مطالعات گیلان را نیز شامل می‎گردد. چکیده ای از منابع غیر مستقیم در زمینه موضوع مورد مطالعه بشرح زیر ارائه می گردد:

شجاعی(1381) دربررسی قواعدومعیارهای فضاهای آموزشی به ارائه مطالعات نمونه درخصوص شهرستان مشهد پرداخته می باشد باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه پس از ارائه جداول بیوکلیماتیک ساختمانی پیشنهاداتی به تبیین زیر جهت احداث ساختمانهای آموزشی طرح نموده می باشد :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • گسترش ساختمان در محور شرقی- غربی
  • ایجاد جریان هوا در فضا های داخلی ضرورتی ندارد.
  • برای منطقه طرحهائی با فضا های فشرده ومتراکم مناسب می باشد.
  • دیوار های داخلی وسقف بهتر می باشد از مصالح سنگین باشد.
  • باز شوها ونماهای شمالی وجنوبی می توان حدود 10تا 25درصد مساحت تابش آفتاب آن باشند.

* کسمائی (1373) درخصوص پهنه بندی اقلیمی ایران انجام داده اند، پس از اظهار تأثیر اقلیم در طراحی فضا های آموزشی از جنبه های کیفی وکمی نکاتی را درخصوص اثرات اقتصادی ناشی از صرفه انرژی و پهنه بندی اقلیمی ایران در طراحی ارائه می نماید

*سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس کشور درکتاب«اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی» به ارایه اصول ومعیارهای طراحی فضاهای اموزشی از ابعاد مختلف پرداخته می باشد که باتوجه به موضوع مورد مطالعه به ارایه اصول ومعیارهای طراحی ومکان یابی فضاهای آموزشی با تکیه برشرایط طبیعی پرداخته می گردد.

رمضانی گورابی، ( 1386)، در مقاله خود با عنوان شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی آسایش اقلیمی(بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلایه لنگرود با روش اوانز اظهار داشته شناخت توان آسایش زیست اقلیمی در نواحی گوناگون جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی جاذبه های طبیعی کمک نمایدتا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی محیط زیست، هجوم و تجاوز انسانی، تغییرات کاربری زمین، بهره گیری برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ گردد.

حبیبی نوخندان، مجید، 1376، در مقاله خود تحت عنوان اقلیم و معماری با تاکید بر معماری سنتی خاورمیانه (وارن جانسون)، مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 46 اظهار داشته: ایجاد ارتباط منطقی بین عناصر سازه ای و به گونه اخص فضاهای آموزشی با عناصر اقلیمی علاوه بر صرفه اقتصادی دارای اثرات تعیین کننده بر فعالیتهای آموزشی و فرایندهای یادگیری دانش آموزان  دارد. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت می باشد که هرچه عناصر سازه ای با معیارهای استاندارد اقلیمی سازگارتر باشد. تاثیر آن فضا بر بشر و فعالیتهای اوبیشتر می باشد. زیرا معماری هر منطقه نسبت به آب وهوای آن ناحیه متفاوت می باشد

وحدتی، (1387)، درمقاله خود تحت عنوان مطالعه اقلیم ومعماری شهرستان پارساباد دراولین همایش منطقه‎ای مغان، جغرافیای کهن، کالبد جدید اظهار داشته بشر خواه ناخواه تحت تاثیر شرایط محیطی خود قرار داشته و اقلیم مهم ترین عامل محیطی می باشد که باعث افتراق نواحی از یکدیگر می گردد. لذا بطور مستقیم بر فعالیتهای بشراز جمله نوع معیشت، خلق وخو، سلامتی و اشکال ساختمانهای هر ناحیه تاثیر می‎گذارد. پس برای دستیابی به شرایط آسایش بکارگیری راههای تامین آسایش درساختمانها مهمترین عامل می باشد. لذا برای تداوم مبارزه با محیط در احداث هر ساختمان  چگونگی طراحی ساختمان و انتخاب مصالح و مواد متناسب با محیط  بایستی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه