عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

نور

نور یکی از اصول مهم در طراحی فضاها و تامین آسایش بصری می باشد که معیارهای عمده ای در طراحی روشنایی داخل یک فضا بایستی به آنها توجه نمود عبارتند از :

– اندازه شدت روشنایی موردنیاز

براساس آئین نامه 1848 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شدت روشنایی موردنیاز در فضاهای مختلف تبیین گردیده می باشد :

الف- دپارتمان آموزشی آمریکا

ب- انجمن مهندسان روشنایی امریکا

ج – ژاپن

د- انگلیس

ه – آفریقا و خاورمیانه (یونسکو)

و- آئین نامه 1848 موسسه استاندارد و پژوهش صنعتی ایران

– اندازه انعکاس سطوح

اندازه انعکاس سطوح به جنس و رنگ و کیفیت سطح آنها بستگی دارد. انعکاس دیوارها در فضایی با ارتفاع زیاد بیشتر می باشد و انعکاس سقف در فضایی که ارتفاع کم و طول و عرض زیاد می باشد بیشتر می باشد.

– شفافیت

اندازه اشعه عبوری نور بستگی به جنس، کیفیت سطح، رنگ، زاویه تابش دارد. اجسام شفاف در هنگام تابش نور بخشی از نور را جذب و بخشی را منعکس و بخشی را نیز از خود عبور می دهند.

– کنتراست سطوح

در این زمینه در آئین نامه های مختلف موارد زیر توصیه شده می باشد.

اختلاف درخشندگی سطح مطالعه نباید بیش از سه برابر میز، حوزه آن و تخته کلاس باشد.

– اختلاف درخشندگی نور طبیعی سطح میزها نباید بیش از 10 برابر سطح مطالعه باشد.

– عدم بهره گیری از سطوح و رنگ های براق که سبب انعکاس منابع نوری و خیرگی چشم می شوند. (قاضی زاده، 1372)

الف- آئین نامه 1848 موسسه استاندارد

ب- استاندارد آسیایی یونسکو

 

 

2-8-2-2- نوع نور موردنیاز

– بهره گیری از نور طبیعی خورشید

بهره گیری از نور طبیعی خورشید در درجه اول اهمیت قرار دارد که از طریق پنجره ها، نورگیرها و سایر بازشوها انجام می شود. اندازه های این بازشوها جهت تأمین روشنایی کافی بستگی به شدت تابش خورشید در محل و سایر عوامل اقلیمی مانند تهویه هوا دارد البته بایستی توجه داشت که نور کافی با بهره گیری از نور طبیعی امکان پذیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه