عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

به مقصود رسیدن به اهداف پژوهشی به مطالعه استانداردهای ارایه شده درخصوص فضاهای آموزشی و بکارگیری ویژگی های اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی پرداخته شده می باشد. در این مطالعه آغاز به موارد و اصولی که بایستی در برنامه ریزی فضاهای آموزشی موردتوجه قرار گیرد تصریح شده و سپس به مطالعه مطلوبیت زمین مدرسه و ضوابط مکان یابی و به دنیال آن باو در نظر داشتن نوع اقلیم و به کارگیری اصول طراحی اقلیمی مبادرت گردیده می باشد.

 

2-1- برنامه ریزی فضاهای آموزشی

برنامه ریزی فضاهای آموزشی شامل چهار مرحله به تبیین زیر می باشد :

الف : تشخیص

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب : پژوهش و توسعه

ج : طراحی و سازماندهی

د : اجراء

الف تشخیص

در این مرحله بایستی با بهره گیری از روش های مختلف گردآوری اطلاعات، گزارشی از وضع موجود ساختمان های آموزشی از لحاظ اندازه بهره گیری، ظرفیت و کیفیت تهیه گردد. یعنی بایستی مشخص گردد که از کدام مدارس بیشترین و از کدامیک کمترین بهره گیری به اقدام آید. کدام یک از فضاهای آموزشی در آغاز برای مدرسه ساخته شده و کدام یک در آغاز برای بهره گیری های آموزشی بنا شده می باشد و اندازه مطلوبیت آنها در مقایسه با استانداردهای ملی در چه حدی می باشد. همچنین بایستی از محل استقرار مدارس، وضع آب و هوای محل، استقرار مدارس و نیز عوامل طبیعی مانند زلزله، سیل، تند باد و طوفان بر فضاهای آموزشی اطلاعات گسترده ای گردآوری نمود.

ب- پژوهش و توسعه

در این مرحله هم بایستی راه های مطلوب تأمین فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد و هم اصلاح جنبه‎های کیفی آموزشی مدنظر باشد. یعنی بایستی پژوهش درخصوص فضاهای آموزشی راه گشای اعتلای کیفیت آموزش و بهبود شرایط یادگیری باشد.

ج طراحی و سازماندهی

به دنبال گردآوری اطلاعات درمورد وضع موجود فضاهای آموزشی و انجام پژوهش به مقصود دستیابی به استانداردهای موردنظر و بالاخره اطلاع از نیازها، برنامه ریزان بایستی به گونه ای واقع بینانه و با در نظر داشتن امکانات و منابع موجود، برنامه های تأمین فضاها را طراحی و سازماندهی کنند. و در این مرحله آنها بایستی اهداف سالانه معینی و اولیت ها را با در نظر داشتن شرایط هر منطقه مشخص و راه های مختلف به اهداف را مورد مطالعه قرار داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه