مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری و روش های تجربی و مشاهدات میدانی بهره گیری خواهد گردید.

 

1-5-جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش را مدارس شهر لنگرود وکلیه پارامتر های طبیعی بویژه اقلیمی و بعضی عناصر انسانی شهر فوق می باشد که درشرق استان گیلان واقع گردیده می باشد. حجم نمونه تعداد 10 مدرسه بوده که در سطح شهر موجود می باشد.

 

1-6- شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی

  • باد : مدارس بایستی به نحوی مکان یابی گردند که امکان تهویه هوا وجود داشته باشد.
  • تابش آفتاب : باتوجه به زاویه تابش وجهت تابش که طول زمان تابش وشدت تابش رامعین می سازد. بر چگونگی بافت شهرها (روستاها ) بویژه شبکه معابر واستقرار ساختمان ها موثراست.
  • جهت گیری بنا(اوریانتاسیون ): عامل اصلی تاثیر گذاری برجهت گیری بنا، اقلیم می باشد. بهترین حالت وقتی می باشد که جهت اورایانتاسیون بنا با جهت زمین آموزشگاه یکی بوده ویا حداقل نزدیک به یکدیگر باشند.

سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس مانند این عوامل رابه تبیین زیر مورد مطالعه قرار داره می باشد :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مکان یابی فضاهای آموزشی به دور از نواحی سیل گیر.
  • مکان یابی فضاهای آموزشی به دور ازخطوط گسل.
  • خاکهائی که ازلحاظ زهکشی ضعیف هستند احداث مدارس مقرون به صرفه نیست.
  • مدارس در صورت ممکن دراراضی پر شیب وسنگلاخ مکان یابی نگردند.

 

1-7- محدودیت ها

هر فعالیت پژوهشی در بردارنده مسائل ومشکلات خاصی می باشد که این پژوهش نیز از این قائده مستثنی نبوده می باشد، که مهمترین آنها در درجه اول توزیع وپراکندگی فضاها ی آموزشی در سطح منطقه مورد مطالعه بوده می باشد، همچنین مدارس خصوصی واقع در شهر فوقی به علت های خاص همکاری کمتری با اینجانب داشته، لذابا معضلات بیشتری در جمع آوری اطلاعات، محدودیت آمارواطلاعات در زمینه کارهای تجربی بوده می باشد. دراین راستا عمده ترین اسناد موجود اسناد معمولی بوده که در ارتباط بااقلیم ومعماری انجام شده بود. وکمبود ایستگاههای هواشناسی با دوره های  آماری مطمئن وطولانی از مهمترین تنگناهای انجام پژوهش بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه