مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنانکه درمبحث طرح مساله واهداف پژوهش عنوان گردید سوال مبنائی طرح عبارتست از اینکه «فضاهای آموزشی شهرلنگرود به چه اندازه بااصول طراحی اقلیمی منطبق و همساز می باشد؟

بر اساس سوال مطرح شده فوق در این پژوهش  فرضیه های زیر پیشنهاد گردیده می باشد

– بنظر می رسد فضاهای آموزشی وفرهنگی شهرلنگرود با در نظر داشتن شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده اند.

-مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مارا در کاهش مصرف انرژی وساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی کمک می‎نماید.

– مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مارا در کاهش مصرف انرژی وساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی کمک می‎نماید.

با در نظر داشتن یافته‌های پژوهش بین شرایط اقلیمی و مصرف انرژی ارتباط هست. در نتایج به دست آمده در مطالعه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم مشخص گردید که اگر این ارتباط در راستای هم صورت گیرد می تواند در مصرف انرژی تاثیر گذار باشد و از هدر رفت انرژی بکاهد.

 

1-4- روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش روش توصیفی وتحلیلی می باشد که در مبحث توصیفی به ارائه اطلاعات و داده‎های حاصل برداشت های میدانی در قالب جداول توصیفی (فراوانی، درصدی) نمودار، ومباحث کلامی بهره گرفته شده می باشد. از سوی دیگر به ارائه نتایج آماری درخصوص ویژگی های اقلیمی استان گیلان به صورت کلی وشهرلنگرود به صورت تفصیلی پرداخته می گردد. در سطح تحلیلی پس از تهیه استانداردهای اقلیمی به انطباق و مقایسه آن با ویژگی های فضا های آموزشی پرداخته می گردد. لذا به مقصود حصول به اهداف طرح وسوالات گامهائی به تبیین زیر برداشته شده می باشد.

گام اول: در این مرحله پس از تدوین پرسش نامه منطبق با اهداف وسوالات طرح ومشورت بااساتیدوراهنما و مشاور به تست مقدماتی آن درچند مدرسه پرداخته گردید وپس از پردازش نهائی که در قالب حذف واضافه واصلاح سوالات صورت پذیرفت به صورت تمام شماری به کلیه مدارس مراجعه گردید در این مرحله عملیات میدانی از طریق برداشت ساختمان آموزشی صورت پذیرفت وسوالاتی که مربوط به عوامل کیفی تری بوده می باشد از دست اندر کاران آموزشی پرسش گردید وجوابها دریافت گردید نتایج این مرحله پس از کد گذاری بااستفاده از نرم افزار spss استخراج وتجزیه وتحلیل گردید.

گام دوم: دراین مرحله به مطالعه اسناد ومدارک موجود در خصوص ویژگی های اقلیمی استان و شهرستان و متون تجربی که در ارتباط با استانداردهای آموزشی همساز با اقلیم موجود بوده می باشد مطالعه گردید.

گام سوم : در مرحله سوم نتایج حاصله از مرحله اول ودوم وبا هم تطابق گردید. فضاهای همساز با اقلیم شهر لنگرود وفضاهای غیر همساز مشخص گردید. این مقایسه از طریق جداول ماتریس که درستون های آن استاندارد های اقلیمی ودر ردیف های آن ویژگی های فضا های آموزشی بوده می باشد و در نهایت مدارس مورد مطالعه به سه دسته کلی همساز، نسبتاً همساز وغیر همساز تقسیم گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه