مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

انگیزه پژوهش

انگیزه ایجاد چنین پژوهشی در درجه اول به سابقه آموزشی برمی گردد. سالهاتجربه آموزشی در محدوده مورد مطالعه بیانگر این می باشد که فضاهای آموزشی فوق از شرایط مساعد در فصول مختلف سال وحتی درطول روز برخوردار نمی باشد وکیفیت فضاها جنبه متغیر داشته می باشد واین تغییرات به حدی بوده که به لحاظ سرما، گرما، نور وسایر عناصر اقلیمی کاملاً مشهود بوده می باشد. شواهد وتجارب فوق با ادامه تحصیل در رشته جغرافیای طبیعی با گرایش در اقلیم شناسی ونقش آن دربرنامه ریزی محیطی به کنجکاوی ذهنی و یک مساله علمی تبدیل گردید. که پاسخ به آن نیازمند شناخت جامع از فضا های آموزشی و ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه بوده می باشد تا با صورت بندی دقیق مساله وکنکاش درآن فضاهای همساز و نا همساز با شرایط اقلیمی شناخته گردد واز سوی دیگر درحد بضاعت علمی ضوابط خاص برای محدوده تهیه و تدوین گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-2- اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

– هدف های جزئی :

اهداف جزئی طرح پژوهش که برخاسته از هدف کلی می باشند به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت فضاهای آموزشی از لحاظ ابعاد واندازه کلی واجزاء عناصر آن
  • شناخت فضاهای آموزشی به لحاظ رنگ، نور گیری، ارتفاع، سرمایش، گرمایش، رطوبت یا نم نسبی، جهت گیری ساختمان، اندازه فضای باز وسرپوشیده، موادومصالح و. . . .
  • شناخت ویژگی های اقلیمی موثر وشدت وضعف آن زیرا دما، بارش، (برف، بارندگی )وفشار هوا، باد (بادهای غالب، بادهای موثر، بادهای غیر موثر )تبخیر، زاویه تابش خورشید، تعدادروزهای یخبندان.
  • اجزاء وعناصر تشکیل دهنده اهداف به صورت میدانی واسنادی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت وسپس بااستاندارد های ارائه مقایسه می گردد.
  • مطالعه و معرفی فضاهای آموزشی شهر لنگرود
  • ارائه راهکار های لازم در بهره وری بهینه از فضاهای آموزشی و فرهنگی وکاهش پرت دمایی و غیره می‎باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه