عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص فشار عصبی :

این ارتباط نشان دهنده ضریب آسایش در دو نوع دماست. در ارتباط اول بر اساس شاخص فشار عصبی برای دما های بالاتر از 20 درجه می باشد که از فرمول زیر بدست می آید در این فرمول

: شاخص دمای موثر

: متوسط رطوبت نسبی

: دما بر حسب فارنهایت

: متوسط درصد رطوبت نسبی می باشد.

و در ارتباط دوم بر اساس شاخص فشار عصبی برای ماه های زیر 20 درجه می باشد که از فرمول زیر یدست می آید در این فرمول

: باد برحسب متر در ثانیه

: دما سلسیوس

: قدرت خنک کنندگی محیط

می باشد. که با بهره گیری از رطوبت نسبی سنجیده می گردد که در این ارتباط هر چه رطوبت بیشتر می گردد شرایط دمایی هوا سردتر می گردد.

از میان 12 ماه طول دوره آماری 30 ساله میانگین دمای 5 ماه از سال در این دوره بالای 20 درجه می باشد که شامل ماه های MAY، JUN، JUL، AUGو SEP می گردد و 7 ماه دیگر که شامل JAN، FEB، MAR، APR، OCT، NOVو DEC دارای ماه های زیر 20 درجه می باشند که بر اساس شاخص فشار عصبی بالا20 درجه نتایج زیر بدست آمده که درجدول زیر نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنان که نظاره می گردد ضریب آسایش مربوط به دماهای بالاتر از 20 درجه در آهنگ گرمایشی خنگ و گرم با شرایط آسایشی در دمای زیر 20 در ماه FEB با مقدار 33/798 به آهنگ سرمایشی سرد می رسد که با بهره گیری از پوشش مناسب فشار عصبی خاصی را ایجاد نمی کند. در ماههای دیگر سال آهنگ سرمایشی خنک و خیلی قرار می گیرد.

روش اولگی :

ویکتور اولگی برای اولین بار در سال 1963 این روش را مطرح کرده، اولگی با بهره گیری از میانگین دراز مدت ماهانه چهار عنصر اقلیمی حداکثر دما، حداقل دما، حداکثر، حداکثر رطوبت نسبی و حداقل رطوبت نسبی جدول بیوکلیماتیکی ارائه کرده که در آن حدود آسایش بشر بر اساس تغییرات این چهار عنصر تعیین شده می باشد. به علاوه عوامل در جدول ارائه شده دو عنصر تابش و جریان باد در محدوده آسایشی نیز نشان داده شده می باشد.

برای بهره گیری از این نمودار بایستی مقدار دما و رطوبت نسبی ایستگاه انتخابی را بر روی نمودار تصویر کرده و وضعیت نقاط بدست آمده را نسبت به منطقه آسایش نمودار سنجیده ؛ که برای این مقصود عنصر های حداقل دما و حداکثر رطوبت را مشخص نموده و محل برخورد این دو را با علامت(▲) مشخص می کنیم و عنصرهای حداکثر دما و حداقل رطوبت را نیز مشخص نموده و محل برخورد این دو را با علامت (●) مشخص می کنیم. سپس با شماره گذاری برای هرکدام از این عناصر به ترتیب ماه های سال آنها را توسط یک خط مستقیم به یکدیگر وصل می کنیم. نقصی که در این روش اولگی هست این می باشد که شرایط ساختمان در این روش مورد توجه قرار نگرفته می باشد و این روش فقط برای محیط خارج از ساختمان مدنظر قرار گرفته می باشد. در این جدول اندازه گسترش که عناصر دیگر اقلیمی مانند باد و آفتاب در محدوده منطقه آسایش ایجاد می کنند نشان داده می شوند. که به دلیل اینکه شرایط ساختمان در نظر گرفته نمی گردد با محدودیت هایی در آن مواجه هستیم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه