عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر زوایه تابش

هرچه زاویه تابش خورشید بزرگتر باشد، یعنی اشعه تابشی خورشید، مایل به سطحی بتابد. گرمای حاصل از خورشید روی آن کمتر خواهد بود، و هر چه این زوایه کوچکتر باشد یعنی اشعه تابشی خورشید به صورت عمودی تر به سطح بتابد، گرمای حاصل از خورشید روی سطح زیادتر خواهد بود.

درواقع چهار عامل در تعیین زاویه تابش خورشید به یک سطح موثرند :

– طرز قرارگیری سطح نسبت به خورشید

– تغییرات روزانه و فصلی مواضع خورشید در آسمان

– عرض جغرافیایی محل قرارگیری سطح

– وضعیت جوی محل

زوایه تابش خورشید در منطقه مورد مطالعه در بخش اقلیم مطالعه می گردد.

تاثیر سایه بان ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایه بان های خارجی (دیوار، درخت و. . . ) تا 90 درصد و سایر سایه بان های داخلی (پرده، پرده کره کره ای و. . . ) تنها 20 تا 25 درصد اثر حرارتی تابشی خورشید را داخل یک اتاق تقلیل می دهند. بهترین سایه بان های طبیعی درخت می باشد. درخت علاوه بر تاثیرش در وضعیت گرمایی ساختمان اندازه فشار باد بر ساختمان را نیز تقلیل می دهد. درختان بهترین نوع سایه بان برای پنجره ها و دیوارهای شرقی – جنوب شرقریال جنوب غربی ساختمان های کوتاه می باشد. مطالعه باد منطقه موردمطالعه در بخش اقلیم آمده می باشد.

 

2-14-4-5- باد

مطالعات انجام شده درخصوص تأثیر باد در جریان انداختن هوای ساختمان، بیانگر آن می باشد که، هرگاه باد با زوایه 90 – 45 درجه به جبهه ساختمان بوزد تاثیر قابل ملاحظه ای بر جریان هوای داخل دارد، هرگاه باد در جهتی به ساختمان بوزد که با جبهه آن 45- 25 درجه بسازد تاثیرش ناچیز می باشد و هرگاه با زوایه کمتر از 25 درجه به جبهه ساختمان بوزد دیگر نمی‎تواند در به جریان انداختن هوای داخل ساختمان تأثیر داشته باشد.

بهترین حالت استقرار ساختمان در ارتباط با باد این می باشد که ساختمان جهتی واقع گردد که بادهای مطبوع محلی، دو محدوده بادهای موثر و بادهای نامطبوع در محدوده بادهای اثر به ساختمان بوزد.

عملکرد باد در تهویه ساختمان تأثیر اساسی دارد به مقصود جریان داخل هوای اتاق برای اتاق های ادارای و کلاس درس بایستی جریان در ارتفاع 120 تا 150 سانتی متری از کف قرار داده گردد.

جایگاه پنجره نسبت به جهت و وزش باد تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. به مقصود جلوگیری از اثرات باد با درختان از عناصر مفیدی هستند که مقاومت و ممانعت به وجودمی آورند، لذا به مقصود کاهش اثرات با کاشت درخت در جهت بادهای غالب امری ضروری می باشد.

 

2- 14-5- تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب

با انطباق شرایط گرمایی مناطق معتدل مرطوب بر جدول بیوکلیماتیک ساختمان نظاره می‎گردد که مشکل عمده در این مناطق رطوبت زیاد هوا در تمام فصول سال می باشد. لذا مهمترین عامل ایجاد آسایش در ساختمان های این مناطق خصوصاً مدارس و فضاهای آموزشی برقراری و تداوم کوران در فضای داخلی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه