تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1– مقدمه

در فصل سوم به معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آن­ها، به معرفی جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه‌ها و گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته گردید، تا بتوان تجزیه و تحلیل را انجام داد. در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 219 شرکت )127 شرکت تجدید ارائه شده و 92 شرکت فاقد تجدید ارائه) و438 نظاره سالانه صورتهای مالی شرکتها (هر شرکت شامل دو نظاره سالانه یکی سال قبل از تجدید ارائه و دیگری سال بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی) در دوره زمانی 1392-1382 می‌باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی متغیرها آغاز برای کل نمونه شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و چارکهای 25% و 75% و سپس برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل در دوره قبل و دوره بعد از تجدید ارائه به تفکیک محاسبه شده و در ادامه بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام گرفت تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم گردد. برای اینکار روش­های مختلف آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج تأثیر بسزایی بر عهده دارند. به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و تفسیر آنها و قبول یا رد فرضیه‌های مطرح شده، آغاز وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیرهای پژوهش مطالعه می گردد.

در راستای مطالعه و تعیین ارتباط (روابط) تعادلی بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی از روش رگرسیون بهره گیری می­گردد که در چند سال اخیر به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی در برآوردهای الگوهای اقتصادی سری زمانی شده می باشد.

4-2 آمار توصیفی

به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نتیجه جدول 4-1 :

با در نظر داشتن مقادیر جدول‌ بالا که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت درتمامی متغیرها پراکندگی متوسطی هست که این موضوع را می‌توان از روی مقدار انحراف استاندارد استنباط کــرد. همچنین از روی فاصله میــانه با چارک اول و چــارک سوم (و همچنین فاصله میانگین و میانه) می‌توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید