تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصیات کیفی اطلاعات

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد ی وضعیت مالی ، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می گردد که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای بهره گیری کنندگان در راستای ارزیابی واحد تجاری مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ،” مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” می باشد. پس هرگاه اطلاعات مالی مربوط وقابل اتکا نباشند، مفید نخواهند بود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات “قابل مقایسه بودن” و”قابل فهم بودن” می باشد. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، علیرغم مربوط بودن و قابل اتکا بودن، دارای فایده ی محدودی می باشد. لذا، خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزایند و به این مقصود وجود ثبات رویه در روش های حسابداری بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی می باشد. با در نظر داشتن مطالب فوق، در صورت وجود اشتباه در صورتهای مالی دوره یا دوره های مالی قبل و درصورت تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول به مقصود ایجاد ثبات رویه وافشای مناسب اطلاعات می باشد که درحال حاضر بهره گیری بسیار زیادی در کشور دارد.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1391)

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتویات اطلاعات

  1. مربوط بودن: اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگری مالی بایستی مربوط باشد و اطلاعاتی مربوط می باشد که در مورد یک پدیده اقتصادی مربوط باشد. یعنی اطلاعات در مورد آن پدیده اقتصادی توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشد. همانطور که ملاحظه می گردد اطلاعات دارای خصوصیت کیفی مربوط بودن بایستی توانایی ایجاد تفاوت در تصمیم گیری را داشته باشد نه در تصمیم گیرنده. زیرا تصمیم گیرنده ممکن می باشد به دلیل عدم آگاهی از این اطلاعات، از منابع اطلاعاتی دیگری به غیر از گزارشگری مالی بهره گیری کند یا اینکه حتی با فرض آگاهی از این اطلاعات از آنها بهره گیری نکند، در حالیکه می تواند از آنها بهره گیری کند. اطلاعات توانایی ایجاد تفاوت در تصمیم را دارد حتی اگر بهره گیری کنندگان از آنها بهره گیری نکنند یا از آن مطلع نباشند. (رحمانی،1390)
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. قابل اتکا بودن: اطلاعاتی قابل اتکا می باشد که عاری از تعصب و خطای با اهمیت باشد و زمانی که بهره گیری کننده از آنها بتواند اطمینان داشته باشد که صادقانه بیانگر چیزی هستند که مدعی آن می باشند.(شرودر،1388)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به تبیین زیر می باشد:

1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید