شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جمع آوری داده ها

روش گرد آوری داده ها میدانی می باشد.

 

3-5 ابزار جمع آوری داده ها

یکی از ابزارهای رایج برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.پرسشنامه ای که جهت این پژوهش طراحی گردیده می باشد، حاصل مطالعات کتابخانه ای و کمک و راهنمایی اساتید متخصص می باشد.ضمنابا در نظر داشتن داشتن دوجامعه و بدلیل اهمیت پاسخهای دریافتی جهت تجزیه وتحلیل دقیق اطلاعات  برای محقق درکارگزاریها وشعب بطور مجزا در بالای پرسش نامه کلمه مربوط به کارگزاری یا شعبه درج گردید.

 

 

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری
داده ها، لازم است که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به روابودن به کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی مانند پرسشنامه بایستی دارا باشد.

 

3-6-1 روایی

برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی به طریق دلفی بهره گیری شده می باشد.

 

3-6-2 پایایی

آن چیز که در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی بهره گیری شده می باشد بهره گیری از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.زیرا که تقریبا” در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران،1381،229).

از همین رو با بهره گیری از نرم افزار spss به محاسبه این مقدار پرداخته شده می باشد.فرمول بهره گیری شده به شکل زیر می باشد.(نگهبان ومستجابی،1384،ص72)                     

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

اهم  این اهداف عبارتند از:

  1. مقایسه اندازه رضایت از بعد سهولت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  2. مقایسه اندازه رضایت از بعد سرعت ارائه خدمات در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
  3. مقایسه اندازه رضایت از بعد کیفیت پاسخ گویی در شعب مادر وکارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی
  4. مقایسه اندازه رضایت از بعدتکریم ارباب رجوع در شعب مادر و کارگزاریهای رسمی سازمان   تامین اجتماعی  
  5. مقایسه اندازه رضایت ارباب رجوع ازلحاظ رعایت نظم ،آراستگی فردی ومحیط کاردرشعب مادروکارگزاریها وجوددارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه تطبیقی اندازه رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی  با فرمت ورد