عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

بعضی را عقیده بر این می باشد که علم همان روش می باشد. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آورد های هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائی درست اخذ شده باشند(ساروخانی،1382)

برای اینکه پژوهش علمی انجام گردد بایستی از روش های توصیه شده علمی بهره گیری گردد لذا برای این کار محقق پس از مطالعه و مطالعه نمونه سوالات طراحی شده در این زمینه به طرح سوالات در ذهنش و پاسخ اولیه به سوالات اقدام نموده و پس از مشورت با صاحب نظران و انتخاب جامعه آماری، ابزارهای جمع آوری اطلاعات را طراحی و پس از کسب اطمینان از اینکه این ابزارها می توانند اطلاعات واقعی را برای محقق کسب نمایند، از طریق آن ها اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و دسته بندی نموده و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری پرداخته می باشد .

3-2 روش پژوهش

تحقیقات علمی از دو بعد مورد مطالعه قرار می گیرد:

1-هدف :

براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند:

 

  • پژوهش بنیادی: پژوهشی می باشد که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد .

پژوهش بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی بهره گیری می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می گردد. پژوهش بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی بهره گیری می کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می گردد.

 

پژوهش کاربردی: پژوهشی می باشد که با بهره گیری از نتایج تحقیقات بنیادی به مقصود بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد بهره گیری جوامع انسانی انجام می گردد. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

1-5 سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد