مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه شبکه ایستگاههای هواشناسی

آمار کلیه ایستگاههای هواشناسی و آب سنجی تحت نظارت معاونت مطالعات پایه منابع آب گیلان از بایگانی دفتر آبهای سطحی این معاونت و آمار سینوپتیک لاهیجان نیز از سازمان هواشناسی گیلان جمع آوری شده می باشد، که از این آمار و اطلاعات ایستگاهها جهت مطالعه وضعیت اقلیمی شهر لنگرودمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

3-2-3 -2 مطالعه داده های بارش

جهت مطالعه شهر لنگرودبدلیل وسیع بودن و وجود ایستگاههای اطراف از روش مطالعه منطقه ای بهره گیری شده می باشد پس قبل از انجام هر گونه محاسبه بارش منطقه ای و محاسبات آماری بایستی کارهای زیر انجام گیرد:

_ انتخاب پایه زمانی مشترک، بازسازی داده های کمبود، مطالعه درستی و همگنی داده ها

 

3-2-4- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری

عناصر متفاوتی هواشناسی، از قبیل دما، رطوبت، فشار و باد به دلیل فرایندهای جو، غالبا ً در فواصل زمانی معین، دستخوش نوسان می شوند به این دلیل کمیت های حاصل از دیده بانیهای اقلیمی که به سری‎های اقلیمی معروف اند ماهیتی آماری دارند. در این مطالعه زیرا بارش و آبدهی در بین عناصر اقلیمی زمانی بیشتری دارند از شاخص آماری 30 ساله در نظر گرفته شده می باشد.

 

3-2-5 انحراف معیار بارندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انحراف معیار نشاندهنده اندازه پراکندگی داده ها بوده و هر چه مقدار آن کمتر باشد نشاندهنده نزدیکی اعداد موجود در زنجیره یا سری داده ها به یکدیگر می باشد. انحراف معیار با بهره گیری از دو ارتباط زیر محاسبه میگردد:

برای کمتر از 30 داده (برای نمونه)

برای 30 داده و بیشتر (برای جامعه)

انحراف معیار شهر لنگرودرا می توان به تبیین زیر محاسبه نمود:

 

با در نظر داشتن محاسبات بالا انحراف معیار شهر لنگرود238 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه