تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1  بخش چهارم: پیشینه پژوهش.

2-5-1)پیشینه پژوهشهای خارجی

بارون و همکاران[1](2001)، در پژوهش خود ارتباط ریسک حسابرسی ، مخارج حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی کاهنده سود انباشته را در بازار  بورس کانادا با بهره گیری از داده های  786 شرکت در صنایع مختلف را مورد مطالعه قرارا دادند. آنها که  در این پژوهش از رگرسیون داده های پانلی بهره گیری نموده نشان دادند که ریسک حسابرسی و مخارج حسابرسی، در مواردی بیشتر می باشد که تجدید ارائه صورتهای مالی کاهنده سود انباشته می باشد.همچنین نتایج یافته های آنها نشان می دهد که شدت تاثیر در صنایع مختلف متفاوت می باشد بطوری که در صنایع انرژی این شدت بیشتر و صنایع ساختمانی این شدت کمتر می باشد.

اووِرز و همکاران[2](2002)، در پژوهش خود ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و واکنش
سرمایه گذاران را در بازار  بورس نیوزیلند با بهره گیری از داده های  1267 شرکت در صنایع مختلف را مورد مطالعه قرارا دادند. آنها که در این پژوهش از رگرسیون داده های تلفیقی بهره گیری نموده نشان دادند که واکنش منفی بازار، در مواردی شدت بیشتری دارد که تجدیدارائه صورتها ی مالی با تغییر مدیریت ارشد شرکت همراه بوده می باشد.همچنین این نتایج نشان داد که در مواردی که تجدید ارائه ناشی از اقلام عملیاتی و مستمر می باشد این شدت بیشتر می باشد.

نتایج پژوهش گریفین[3](2002)، در پژوهش خود ارتباط بین تعداد تحلیل گران، تجدیدارائه صورتهای مالی و فعالیت دارندگان اطلاعات نهانی را در بازار  بورس نیوریورک مورد مطالعه قرارا دادند. نتایج یافته های آنها نشان می دهد تعداد تحلیل گران علاقه مند و پیگیر شرکت پس از اعلام تجدید ارائه صورتهای مالی و افزایش غیر عادی فعالیت گروه های دارای اطلاعات نها نی(درون شرکتی) از چند ماه پیش از اعلام تجدیدارائه صورتهای ما لی کاهش می یابد بطوری در تاریخ ارائه صورت های مالی حسابرسی به کمترین حد خود می رشد. همچنین این نتایج نشان می دهد در مواردی که حسابرس شرکت موسسه بزرگتر و خوشنام تری باشد اندازه و شدت کاهش فعالیت دارندگان  اطلاعات نهانی کمتر می باشد.

پالمورس و همکاران[4] (2004)، در پژوهش خود منابع تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های بورس مالزی را در دروه زمانی 1990 تا 2002 مورد مطالعه قرار دادندو نتایج یافته های آنها نشان می دهد  عواملی همچون تغییر مدیر عامل، ساختار حاکمیت شرکتی، نوع موسسه حسابرسی، ساختار کمیته حسابرسی، ساختار هیات مدیره بر اندازه تجدید ارائه صورت های مالی موثرند. همچنین نتایج آنها نشان
می دهد واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورتهای مالی در مواردی شدید تر می باشد که به تقلب مربوط باشد، موجب تغییر چندین حساب گردد، سود گزارش شده را کاهش دهدو یا حسابرس یا مدیریت به آن مرتبط باشند.

[1] Baron et al

[2] Everez et al

[3] Grifin,Z,J

[4] Palmores at el

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری